Coronavirus - forlænget frist for ordinær generalforsamling og årsrapport

Virksomheder kan på grund af den aktuelle coronavirus-situation få forlænget fristen for afholdelse af ordinær generalforsamling og indsendelse af årsrapport. Det fremgår af en ny bekendtgørelse af 17. marts 2020. Opfylder virksomheden visse krav, vil årsrapporten være indsendt rettidigt, hvis det sker senest otte uger efter ophøret af forbuddet mod større arrangementer m.v. Den ordinære generalforsamling kan ligeledes afholdes rettidigt i denne otte ugers periode.

Som vi tidligere har beskrevet, så fik sundheds- og ældreministeren ved ændringen af epidemiloven en bemyndigelse til at fastsætte regler om, at pligter, der ifølge lovgivningen påhviler private over for det offentlige, fraviges, i det omfang det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af epidemiloven vil være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den private at opfylde pligten.

Læs mere i Plesner Insight fra 14. marts 2020:
"Coronavirus - opdatering om selskabsret"

Sundheds- og ældreministeren har den 17. marts udnyttet denne bemyndigelse ved udstedelsen af bekendtgørelse nr. 223 af 17. marts 2020. Bekendtgørelsen medfører, at det vil være rettidigt for virksomheder at indsende årsrapporter senest otte uger efter ophør af forbuddet mod afholdelse og deltagelse i større forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v., såfremt følgende krav er opfyldt:

  • Virksomheden ikke allerede har afholdt generalforsamling, hvor årsrapporten blev godkendt,
  • Virksomheden har flere ejere, end der lovligt må deltage til generalforsamlingen i henhold til forbuddet, og
  • Generalforsamlingen har på grund af manglende bestemmelse i vedtægterne ikke kunne afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling.

Såfremt kravene er opfyldt, vil virksomheder tillige kunne afholde ordinære generalforsamlinger til godkendelse af årsrapporter i denne 8 ugers periode, uanset at virksomhedernes vedtægter skulle fastslå en kortere frist eller tidligere tidspunkt for afholdelse af ordinær generalforsamling.

Muligheden for fristforlængelse gælder både børsnoterede selskaber og andre virksomheder.

For så vidt angår kravet om, at virksomheden skal have flere ejere, end hvad der lovligt må deltage i en generalforsamling i henhold til forbuddet, dvs. 10 personer, er det vigtigt at være opmærksom på, at det indførte forbud angår det samlede antal personer, der deltager på generalforsamlingen. Dette medfører, at dirigent, ledelsesmedlemmer, revisor samt eventuelle rådgivere også skal tages i betragtning, når antallet af deltagere opgøres i forhold til begrænsningen på 10 personer.

Virksomheder skal ikke søge om tilladelse for at opnå ovenstående fristforlængelse, men virksomheder bør være opmærksomme på, at opfyldelsen af ovenstående krav skal kunne dokumenteres, såfremt Erhvervsstyrelsen anmoder herom.

Virksomheder er forpligtet til at afholde generalforsamlinger i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden udløbet af 8-ugers fristen. Herudover er virksomheder forpligtet til at indsende den godkendte årsrapport til Erhvervsstyrelsen uden ugrundet ophold efter årsrapportens godkendelse.

Ovenstående fristforlængelse finder tilsvarende anvendelse på filialer af udenlandske virksomheder. Filialers indsendelse af den udenlandske virksomheds årsrapport vil således være rettidig, hvis dette sker senest otte uger efter ophør af forbuddet. Herudover må den udenlandske virksomhed ikke selv have overskredet fristen for indsendelse af årsrapport i det pågældende land, herunder en eventuel udskudt frist som følge af COVID-19.

I tillæg til ovenstående fristforlængelse for indsendelse af årsrapporter, så er der i bekendtgørelsen tillige fastsat en mulighed for fristforlængelse for anmeldelse om genoptagelse af virksomheder fra tvangsopløsning. Sådanne anmeldelser kan således gyldigt ske inden for otte uger efter ophør af forbuddet mod afholdelse og deltagelse i større forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v., såfremt virksomheden på tidspunktet for anmeldelsen har flere ejere, end der lovligt må deltage i generalforsamlingen i henhold til forbuddet.

I Plesners team for selskabsret er vi klar til at bistå virksomhederne med besvarelsen af de mange spørgsmål, der opstår i forbindelse med tilrettelæggelsen og afviklingen af de kommende generalforsamlinger.

Se bekendtgørelsen

Se nyheder og aktuel information om konsekvenserne af coronavirus

Læs mere