Opdatering på cannabisområdet

Ny afgørelse fra EU-Domstolen og offentliggørelse af evalueringsrapport af forsøgsordningen med medicinsk cannabis.

EU-Domstolens afgørelse i sagen C-663/18 (Kanavape)

Den 19. november 2020 afsagde EU-Domstolen dom i sagen C-663/18 (Kanavape) vedrørende et præjudicielt spørgsmål om, hvorvidt en fransk lov, der forbød markedsføring af produkter indeholdende cannabidiol (CBD) udvundet fra hamp-planter, var i strid med EU-retten.

EU-Domstolen fastlog for det første, at CBD ikke er omfattet af definitionen "euforiserende stoffer" eller et "narkotisk middel" i henhold til FN's Enkeltkonvention af  30. marts 1961 om kontrol med narkotiske midler, selvom CBD er udvundet fra hele hamp-planten, og ikke kun af dens fibre og frø, såfremt det har et indhold på højst 0,2 % tetrahydrocannabinol (THC). 

EU-Domstolen havde lagt vægt på, at CBD ikke synes at have nogen psykotrop eller skadelig virkning på menneskers sundhed på grundlag af de foreliggende videnskabelige data.

For det andet fandt EU-Domstolen, at eftersom CBD  ikke er et euforiserende stof er CBD omfattet af reglerne om varers frie bevægelighed efter TEUF artikel 34 og 36. 

Videre fandt EU-Domstolen, at det franske forbud mod markedsføring af CBD udvundet fra hamp-planter udgjorde en foranstaltning med tilsvarende virkning som kvantitativ restriktioner i henhold til TEUF artikel 34. En sådan restriktion kan være begrundet i f.eks. et af de almene hensyn oplistet i TEUF artikel 36. Derudover skal restriktionen være egnet til at sikre opfyldelsen af det forfulgte formål og må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå dette formål. 

Den franske regering havde påberåbt sig hensynet til beskyttelsen af den offentlige sundhed, som begrundelse for forbuddet mod markedsføring af CBD udvundet fra hamp-planter. Hertil udtalte EU-Domstolen, at et sådant hensyn, kan begrunde en restriktion, som den i sagen omhandlede. 

Derimod fandt EU-Domstolen, at restriktionen ikke var egnet til at sikre opfyldelse af formålet, da det franske forbud ikke rammer markedsføring af syntetisk CBD, der har de samme egenskaber som CBD udvundet fra hamp-planter, og som kan anvendes som erstatning for denne. På den baggrund tilkendegav EU-Domstolen, at det franske forbud var i strid med EU-retten.

Afgørelsens betydning for dansk ret
Dansk ret er som udgangspunkt i overensstemmelse med EU-retten, idet CBD ifølge danske ret ikke anses som et euforiserende stof, hvis det har et indhold på højst 0,2 % THC, jf. Bekendtgørelse om euforiserende stoffer, § 1, stk. 3, nr. 7. 

Dommen vil dog potentielt kunne få betydning for de danske myndigheders bedømmelse af produkter indeholdende CBD udvundet fra hamp-planten, idet det fremgår af Miljøstyrelsens vejledning, at CBD f.eks. er forbudt i kosmetiske produkter, hvis pågældende CBD er fremstillet ud fra ekstrakter, tinkturer eller harpiks (resin) af hamp-planten, se Miljøstyrelsens vejledning om CBD i kosmetiske produkter.

Læs EU-Domstolens afgørelse på dansk

Sundheds- og Ældreministeriets evaluering af forsøgsordningen med medicinsk cannabis

Den 30. november 2020 offentliggjorde Sundheds- og Ældreministeriet deres evalueringsrapport af forsøgsordningen med medicinsk cannabis. 

Sundheds- og Ældreministeriet konkluderer overordnet, at der ved forsøgsordningen er etableret en forsvarlig ramme for brug af medicinsk cannabis i sundhedsvæsenet, men at der stadig er væsentlige udfordringer med den nuværende ordning. Det bliver blandt andet påpeget, at der skal indsamles mere evidens for cannabis' positive effekter, og om sådanne positive effekter opvejer de negative effekter ved cannabis. Herudover bliver det påpeget, at det meget begrænsede antal lægemidler på det danske marked er et problem, særligt fordi de nuværende produkter er relativt dyre, og at lægerne udviser tilbageholdenhed med at ordinere produkterne til patienter. 

Det foreslås i evalueringsrapporten, at forhøje tilskudssatsen til lægemidler indeholdende cannabis, give lægerne mere vejledning, så de er mere komfortable ved at ordinere lægemidlerne, samt at genoverveje de danske regler for produktion af medicinsk cannabis for på denne måde at gøre den danske produktion af medicinsk cannabis mere konkurrencedygtig overfor produktion i andre europæiske lande. 

Læs Sundheds- og Ældreministeriets evalueringsrapport 

Seneste nyt om Life Science

Life Science