Producentbetaling fra 2023

Med Klimaaftalen af 22. juni 2020 blev det besluttet at afskaffe udligningsordningen, der dækker netselskabernes omkostninger forbundet med nettilslutning af VE-anlæg, fra 2023 og frem. Folketinget vedtog den 17. december 2020 en aftale om en finanslovsfinansieret overgangsordning for 2022, som har til formål at bygge bro mellem udligningsordningen og en producentbetaling, som træder i kraft pr. 1. januar 2023.

Baggrund

Beslutningen om at indføre producentbetaling fra 2023 har skabt stor usikkerhed på VE-markedet som følge af den manglende klarhed om elementerne i producentbetalingen.

Både Energinet og Dansk Energi (nu Green Power Denmark) har udarbejdet metodebeskrivelser for producentbetalingen. Begge metodebeskrivelser var i høring frem til den 11. marts 2022 og er nu anmeldt til Forsyningstilsynet, som skal godkende modellerne, før de kan træde i kraft. Forsyningstilsynet har oplyst en vejledende sagsbehandlingstid på ni måneder ved metodeanmeldelser, samt at de bestræber sig på, at en ny model for producentbetaling kan træde i kraft 1. januar 2023. 

Begge forslag til den nye producentmodel er udarbejdet under hensyn til kravene i elforsyningslovens § 73 og elmarkedsforordningens artikel 18, deriblandt krav om en omkostningsægte og ikke-diskriminerende betalingsstruktur.

Energinets forslag til model for producentbetaling 

Den politiske beslutning om producentbetaling betyder at alle anlæg, der nettilsluttes den 1. januar 2023 og frem, skal betale for tilslutning til det kollektive elforsyningsnet. 

Både Energinet og Dansk Energis forslag til producentbetalingsmodel omfatter alle former for anlæg, som tilsluttes og leverer elektricitet til det kollektive elforsyningsnet, dvs. produktionsanlæg omfattet af elforsyningslovens regler, inkl. nettilslutningsbekendtgørelsen og elproduktionsbekendtgørelsen. 

Energinets model for producentbetaling består af en tilslutningsbetaling (stationsbidrag og tilslutningsbidrag) og en løbende betaling (indfødningstarif). Læs mere om de tre omkostningselementer nedenfor.

1. Stationsbidrag

Anlægsejer skal ved tilslutning af nye produktionsanlæg på transmissionsniveau betale et standardiseret stationsbidrag. 

Stationsbidraget skal dække Energinets gennemsnitlige tilslutningsomkostninger for produktionsanlæg, der tilsluttes i transmissionsnettet. Beregningen sker på baggrund af de forventede gennemsnitlige omkostninger for etablering af et tilslutningsfelt i en station med udgangspunkt i årligt fastsatte planlægningspriser. Stationsbidraget justeres årligt sammen med fastlæggelsen af de øvrige tariffer, og priserne vil være gældende fra 1. januar det følgende år og offentliggøres samtidig med de øvrige tariffer for det følgende år. Ved at foretage en årlig justering sikres det ifølge Energinet, at stationsbidraget til enhver tid afspejler de aktuelle, gennemsnitlige omkostninger til at tilslutte nye produktionsanlæg i Energinets stationer. Standardstationsbidraget for det enkelte anlæg fastlægges på det tidspunkt, hvor aftale om nettilslutning indgås.

Bidraget vil ikke blive differentieret geografisk, da størrelsen af omkostningerne ikke afhænger af anlæggets placering. 

Stationsbidraget vil ikke skulle betales for anlæg, der tilsluttes på distributionsniveau, for hvilke der i stedet vil skulle betales et transformerbidrag. Transformerbidraget skal dække omkostningerne til Energinets transformere imellem transmissions- og distributionsnettet.

2. Tilslutningsbidrag 

Tilslutningsbidraget opkræves som en standardiseret betaling pr. MW efter tilslutningens størrelse og skal dække investeringer i det nære bagvedliggende net. Energinets forslag om en standardiseret model sker blandt andet på baggrund af input fra branchen. Ved metoden sikres det, at producenten for det enkelte nye anlæg betaler en rimelig og omkostningsægte andel af den nødvendige udbygning af nettet. Hvis der skulle ske betaling for hele det aktuelle udbygningsbehov, ville efterfølgende anlæg kunne udnytte udbygningen uden at bidrage til det. Hensigten er, at det foreslåede standardtilslutningsbidrag gennemsnitligt set er omkostningsægte og samtidig sikrer, at prisfastlæggelsen sker efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier.

Betalingen vil blive opkrævet, når der meddeles midlertidig driftstilladelse, dvs. når anlægget påbegynder leveringen af elektricitet til det kollektive net. 

Tilslutningsbidraget foreslås geografisk differentieret afhængig af, om et produktionsanlæg tilsluttes i et produktionsoverskudsområde eller et forbrugsdomineret område. 

Mindre anlæg på under 50 kW vil blive undtaget for betaling af tilslutningsbidraget. 

3. Indfødningstarif

Indfødningstariffen opkræves løbende og dækker de løbende omkostninger til udvikling, drift og vedligehold af det kollektive net. 

Betalingen fastsættes for hvert netområde for at afspejle, at placeringen af produktionen har indflydelse på størrelsen af omkostningerne. Indfødningstariffen foreslås at udgøre 0,3 øre/kWh (tariffens nuværende niveau) i forbrugsdominerede områder og 0,9 øre/kWh i produktionsoverskudsområder. Den geografiske differentiering skyldes, at transportopgaven er størst i produktionsoverskudsområderne, hvorimod producenter placeret tæt på forbrugscentre i mindre grad giver anledning til udbygning af nettet.  
Tariffen skal betales for alle anlæg (medmindre det er omfattet af aftagepligten, typisk husstandssolceller og -vindmøller). 

Energinet har i sin metodebeskrivelse klassificeret Østjylland, Fyn, Nordsjælland og Bornholm som forbrugsdominerede områder, mens øvrige dele af landet betegnes som produktionsdominerede områder.

Energinets metodebeskrivelse kan læses her.   

Dansk Energis forslag til producentbetaling

Dansk Energis model for producentbetaling til eldistributionsnettet indeholder et standardtilslutningsbidrag og en fleksibel tilslutningsløsning (nettilslutning med begrænset netadgang). Derudover indeholder modellen en indfødningstarif, som er en løbende betaling. Læs mere om de tre omkostningselementer nedenfor.

1. Standardtilslutningsbidrag 

Standardtilslutningsbidraget er betaling for en fuld netadgang. Bidraget dækker både omkostninger til nettilslutning og et eventuelt bidrag til forstærkning og udbygning af det kollektive net.  

Betalingen opgøres på baggrund af anlæggets indfødningsomfang, dvs. det antal MVA, der kan fødes ind i nettet. Metoden har til formål at afspejle, hvad et produktionsanlæg af en given størrelse gennemsnitligt forårsager af omkostninger til tilslutning og herunder forstærkning og udbygning af det kollektive net. 

Niveauet af betalingen vil afhænge af den kundekategori, som anlægget bliver tildelt på baggrund af anlæggets tilslutningspunkt. Dansk Energi har fastlagt syv forskellige kundekategorier for produktion i distributionsnettet.

Standardtilslutningsbidraget bliver geografisk differentieret afhængig af, om et produktionsanlæg tilsluttes i et produktionsdomineret område (Rød geozone), et forbrugsdomineret område (Grøn geozone), eller et blandet område, der hverken er produktions- eller forbrugsdomineret (Gul geozone).

Bidraget vil årligt blive fremskrevet med reguleringsprisindekset, så der forud for hvert år (begyndende med 2024) vil blive offentliggjort en opdateret liste med standardtilslutningsbidrag.

Der er fra Dansk Energis side lagt op til, at standardtilslutningsbidraget vil blive geografisk differentieret for anlæg, der nettilsluttes fra den 1. januar 2022. For anlæg, hvor der er indgået nettilslutningsaftale før den 1. januar 2022, og som nettilsluttes i 2023 eller senere, vil netselskaberne beregne bidraget på baggrund af geozonetilstanden på tidspunktet for fremsendelse af nettilslutningsaftalens pkt. 11.

Betalingen vil ikke blive opkrævet for mindre anlæg på under 50 kW eller nettilslutning med begrænset adgang.

2. Nettilslutning med begrænset netadgang

Dansk Energis model indeholder en mulighed for nettilslutning med begrænset netadgang for produktionsanlæg som alternativ til en fuld nettilslutning.

Tilslutningsløsningen har til formål at give producenter mulighed for at opnå en betydelig besparelse, idet der, til forskel for fuld netadgang, ikke betales bidrag til forstærkning og udbygning af det kollektive net. Denne besparelse modsvares af, at anlægget nedreguleres eller udkobles, når nettet er belastet på en sådan måde, at det ikke kan aftage det fulde indfødningsomfang. Betalingen vil svare til de direkte opgjorte omkostninger ved tilslutningen.

En nettilslutning med begrænset netadgang kan eksempelvis være relevant ved tilslutning af solanlæg i vinddomineret net, da solanlæg ofte føder ind på nettet på andre tidspunkter end vindanlæg.

3. Indfødningstarif

Indfødningstariffen betales pr. indfødt kWh. Betalingen skal dække løbende omkostninger til nettab, teknisk drift og vedligehold af komponenter, som producenter giver anledning til.

Betalingen fastsættes  pr. netområde for at afspejle, at placeringen af produktionen har indflydelse på størrelsen af disse omkostninger. Betalingen vil afhænge af om området er produktionsdomineret, blandet eller forbrugsdomineret og afhængigt af de omkostningsmæssige forhold i det enkelte netområde.

Dansk Energis metodebeskrivelse kan læses her

Nyt reformudspil om en grønnere omstilling

Regeringen har i april 2022 præsenteret deres nye reformudspil "Danmark kan mere II", som har til formål at accelerere den grønne omstilling i Danmark. På trods af, at den politiske beslutning om producentbetaling har medført en kraftig opbremsning i indgåelsen af nye nettilslutningsaftaler, indeholder det nye reformudspil ingen konkrete initiativer til at sætte producentbetalinger i bero.

Seneste nyt om Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur