Energistyrelsen har åbnet for Power-to-X-udbud til 1,25 milliarder kroner

Den 19. april 2023 åbnede Energistyrelsen for Power-to-X-udbuddet, der udbyder støtte til virksomheders produktion af grøn brint i Danmark. Fristen for at afgive tilbud er den 1. september 2023 kl. 12.00.

Power-to-X-udbuddet indgår som et af de initiativer, som er indeholdt i regeringens Power-to-X-strategi af 15. marts 2022, hvormed det overordnede formål er at fremme Danmarks erhvervs- og eksportpotentialer inden for Power-to-X-området.  

Formålet med dette Power-to-X-udbud er at understøtte industrialisering og opskalering af Power-to-X-produktion i form af grøn brint i Danmark.

Power-to-X er en teknologi, hvor elektricitet udnyttes til at producere brint og brintbaserede brændsler. Ved elektrolyse sendes elektricitet igennem vand, hvorved vandet spaltes til ilt (O₂) og brint (H). Brinten kan anvendes direkte som brændstof til transportsektoren, men kan også viderekonverteres til andre brændstoffer, kemikalier og materialer, herunder bl.a. metanol, ammoniak, jetfuel, som tilsvarende kan anvendes i transport både til lands, til vands og i luften.

Støtten under udbuddet ydes i en 10-årig periode fra produktionens start og i form af et fast pristillæg i danske kr. pr. gigajoule (GJ) produceret grøn brint i overensstemmelse med prisen angivet i tilbudsmaterialet.

Der vil blive tildelt kontrakter til de tilbudsgivere med den laveste budpris per GJ indtil alle midler (1,25 mia. kr.) er brugt op. Hvis flere tilbud indeholder samme tilbudte budpris, vil de pågældende tilbud blive rangeret efter mængden af grøn brint fra størst til mindst.

Udbudsbetingelserne er som følger:

  • Der ydes kun støtte til nye vandelektrolyseanlæg, hvor arbejdet på projektet endnu ikke er påbegyndt.
  • Brinten skal være "grøn", og derfor være produceret fra vedvarende energikilder for at kunne modtage støtte.
  • Der er krav om minimumsreduktion på 70 % for den totale brintproduktion.
  • Tilbudsgiver er forpligtet til at indhente alle nødvendige tilladelser, godkendelser, dispensationer m.v. til projektet. 
  • Inden for fire år fra indgåelsen af kontrakten med Energistyrelsen skal tilbudsgiver have etableret den fulde kapacitet samt startet produktionen.
  • For at deltage i udbuddet skal tilbudsgiver kunne vedlægge en udtalelse fra miljømyndigheden om enten, 1) at projektet er beskrevet på tilstrækkeligt detaljeret niveau til, at 1. offentlighedsfase i miljøvurderingsprocessen kan igangsættes, eller 2) at projektet er beskrevet på tilstrækkeligt detaljeret niveau til, at miljømyndigheden kan træffe en screeningsafgørelse om, hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljøvurdering ("modenhedskrav").

Alle oplysninger om udbuddet, herunder svar på spørgsmål og eventuelle ændringer af udbudsmaterialet, offentliggøres på udbudsportalen

Hvis du vil vide mere om Power-to-X-udbuddet, er du velkommen til at kontakte Plesners team for Energi og Infrastruktur.

Seneste nyt om Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur