Apotekerne skal i højere grad aflaste andre dele af sundhedsvæsenet

En regeringsnedsat arbejdsgruppe har peget på en række områder, hvor apotekernes kompetencer kan komme yderligere i spil. Arbejdsgruppens anbefalinger skal bidrage til at aflaste andre dele af sundhedsvæsenet, øge patientsikkerheden og øge tilgængeligheden.

Som led i sundhedsreformen fra maj 2022 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Danske Regioner, KL, Danmarks Apotekerforening samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Gruppen skulle pege på områder, hvor apotekerne kan varetage yderligere opgaver og derigennem aflaste andre dele af et presset sundhedsvæsen. 

Arbejdsgruppen er nu kommet med anbefalinger om følgende 6 temaer: 

  1. Dosispakkede lægemidler
  2. Mere vejledning om medicinhåndtering
  3. Bedre samarbejde om lægemidler i sektorovergange
  4. Øget substitution
  5. Modernisering af recepten
  6. Undgå overmedicinering

Det anbefales eksempelvis at udvide substitutionsordningen til også at omfatte andre pakningsstørrelser, udvidet substitution ved forsyningssvigt samt evt. ved store prishop eller store prisforskelle. Desuden skal muligheden for substitution af biologiske og biosimilære lægemidler i primærsektoren undersøges. Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil med inddragelse af de relevante aktører igangsætte arbejdet med at undersøge nævnte muligheder for at øge substitution. Det bliver spændende af følge, hvilke konkrete forslag som undersøgelsen resulterer i.  

Derudover anbefaler arbejdsgruppen eksempelvis, at der etableres en ny sundhedsydelse, hvor apoteket skal tilbyde telefonisk vejledning til sundheds- og plejepersonale samt til borgere og pårørende. Arbejdsgruppen nævner som eksempel, at en borger, der nyligt er blevet udskrevet til eget hjem med nye eller ændrede lægemidler, kan ringe til apotekerne og modtage råd og vejledning om den nye medicinske behandling.

Læs afrapporteringen fra arbejdsgruppen

Læs pressemeddelelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Seneste nyt om Life Science

Life Science