Afvisning af sag på grund af manglende værneting i Danmark

I Garantifonden for Skadeforsikringsselskabers sag mod en forsikringsmægler, et reassuranceselskab og et forsikringsselskab under konkurs, der alle var udenlandske, var spørgsmålet om værneting udskilt til særskilt behandling. De tre sagsøgte i sagen påstod sagen afvist under henvisning til, at der ikke er værneting for kravene i Danmark.

Ved dom af 18. januar 2021 har Østre Landsret fremmet sagen til behandling i realiteten mod den ene sagsøgte, forsikringsmægleren, men afvist sagen mod de to øvrige sagsøgte, reassuranceselskabet (Barbican Speciality Reinsurance) og forsikringsselskabet på grund af manglende værneting. Dommen er ikke anket til Højesteret. Plesner bistod Barbican i sagen.

Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber lagde den 20. december 2017 sag an mod det svenske forsikringsmæglerselskab, Howden Insurance Brokers, det engelske Barbican Specialty Reinsurance og konkursboet efter det lichtensteinske forsikringsselskab, Gable Insurance.

Sagen, der som principiel var henvist til landsretten i første instans efter retsplejelovens § 226, vedrørte et økonomisk opgør i forbindelse med, at det lichtensteinske forsikringsselskab, Gable, i hvilket danske husejere havde tegnet ejerskifteforsikringer gennem Husejernes Forsikring A/S, var blevet erklæret konkurs.

Garantifonden havde dækket udækkede krav, som følge af konkursen og rejste derfor krav for op til 96 millioner kr. mod de tre parter.

Sagens baggrund

Som forsikringsmægler havde Howden indgået en samarbejdsaftale med Husejernes Forsikring om tilvejebringelse af forsikringsprodukter, herunder ejerskifteforsikringer, som Husejernes Forsikring kunne formidle på det danske marked. Howden identificerede Gable som et forsikringsselskab, der var villig til at indgå en aftale herom med Husejernes Forsikring, men Howden fraskrev sig ansvar for Gables soliditet. Husejernes Forsikring indgik en aftale med Gable om at være cover holder for Gables ejerskifteforsikringer i Danmark.

Howden foranledigede senere, at der blev indgået en aftale mellem Gable og Barbican, hvorefter Barbican ydede proportional genforsikring for 20 % af skader dækket af ejerskifteforsikringer i Gable tegnet gennem Husejernes Forsikring i en nærmere angiven periode. Howden udstedte samtidig en erklæring, hvori Howden bekræftede på vegne af Gable at have tegnet genforsikring hos Barbican vedrørende ejerskifteforsikringer tegnet gennem Husejernes Forsikring. I erklæringen bekræftede Howden endvidere, at genforsikringsaftalen, der angav værneting i England, indeholdt en cut through-klausul, ifølge hvilken Barbican i tilfælde af Gables konkurs ville betale en af genforsikringsaftalen dækket del af tab og tilbageværende præmie direkte til forsikringstagerne via Husejernes Forsikring. I erklæringen anførte Howden også, at cut through-klausulen gav en beskyttelse svarende til den, som kunne tilbydes af Garantifonden, for den genforsikrede del. Erklæringen var ikke blevet drøftet med eller aftalt med Barbican.

Gable blev den 17. november 2016 taget under konkursbehandling i Liechtenstein. Da Gable gik konkurs, blev 26.000 danske forbrugere direkte ramt af de økonomiske følger af at have købt bl.a. ejerskifteforsikringer i Husejernes Forsikring, der var Gables salgskontor i Danmark, og som selv gik konkurs 8. december 2016. Efter konkurserne foretog Folketinget en lovændring, som sikrede, at de danske forsikringskunder kunne anmelde deres skader til Garantifonden, selvom Gable, som udenlandsk selskab, ikke var medlem af fonden. I henhold til loven indtrådte Garantifonden i " forsikringstagers, forsikredes eller tredjemands krav mod Gable….og eventuelle genforsikringsselskaber".

Værnetingsspørgsmålet 

I sagen for landsretten havde de tre sagsøgte, Howden, Barbican og konkursboet efter Gable, påstået sagen afvist under henvisning til, at der ikke var værneting i Danmark. Disse afvisningspåstande var udskilt til særskilt forhandling og afgørelse.

For så vidt angår Garantifondens krav mod Howden, fandt landsretten, at der efter værnetingsbestemmelsen i Bruxelles I-forordningens artikel 7, nr. 2, var en tilstrækkelig sandsynliggørelse af, at Howden uden for kontrakt havde handlet ansvarspådragende over for forsikringstagere, der gennem Husejernes Forsikring havde tegnet ejerskifteforsikringer i Gable. Landsretten fandt endvidere, at Garantifonden, i det omfang fonden havde ydet dækning, var indtrådt i forsikringstagernes og de forsikredes eventuelle krav mod Howden. Der var herefter værneting i Danmark for kravet mod Howden.

I forhold til Garantifondens krav mod Barbican fandt landsretten, at kravet efter sin karakter måtte betegnes som et pengekrav, og at der derfor ikke var værneting for kravet efter retsplejelovens § 246, stk. 1, 1. pkt., jf. § 242, stk. 1 og 2, om kontraktforhold. Landsretten fandt heller ikke, at der var værneting efter retsplejelovens § 246, stk. 1, 2. pkt., om forbrugeraftaler, eller at der forelå en tilstrækkelig sandsynliggørelse af, at Barbican uden for kontrakt havde handlet ansvarspådragende i forhold til forsikringstagere, der havde tegnet ejerskifteforsikringer i Gable gennem Husejernes Forsikring, og at der derfor heller ikke var værneting for kravet i retsplejelovens § 246, stk. 1, 1. pkt., jf. § 243. Barbicans påstand om afvisning blev derfor taget til følge.

Konkursboets afvisningspåstand blev ligeledes taget til følge, idet landsretten fandt, at der ikke var værneting for kravet efter retsplejelovens regler om aftalt værneting, kontraktforhold eller forbrugeraftaler.

Landsretten afviste dermed både kontrakts- og forbrugerværneting efter en foreløbig bedømmelse af sagens materie. Derudover afviste landsretten et synspunkt om deliktsværneting med den begrundelse, at det ikke var tilstrækkeligt sandsynliggjort, at der var handlet ansvarspådragende.

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution