Plesner rådgiver om alle juridiske aspekter vedrørende whistleblowerordninger. Vi bistår med alt lige fra etableringen af en whistleblowerordning frem til afdækningen af forhold indberettet under ordningen, eventuelt i form af en advokatundersøgelse med inddragelse af specialeområder i Plesner.

Hvem er forpligtet til at etablere en whistleblowerordning?

Mange arbejdsgivere er i dag forpligtet til at have en whistleblowerordning, mens andre har etableret en ordning ud fra compliance hensyn. 

Blandt de lovpligtige ordninger kan nævnes ordningerne under lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, og forsikringsformidlingsloven. 

Det såkaldte "Whistleblowerdirektiv" er på vej til at blive implementeret i dansk ret ved lov om beskyttelse af whistleblowere. Loven træder i kraft den 17. december 2021 med den undtagelse, at  private virksomheder med mellem 50 og 249 ansatte først skal have etableret en whistleblowerordning den 17. december 2023.  

Lov om whistleblowere udvider kredsen af arbejdsgivere, der er forpligtet til at etablere en whistleblowerordning, ligesom arbejdsgivere, der i dag har etableret en lovpligtig whistleblowerordning skal opdatere deres ordning, såfremt de omfattes af lov om whistleblowere.  

Plesners løsning

Plesner tilbyder en whistleblowerordning med tilhørende dokumentpakke, der lever op til lovkravene inden for de enkelte områder. Vi tager også højde for de krav, der introduceres i dansk ret med lov om whistleblowere. Der er samtidig mulighed for at udvide ordningens anvendelsesområde udover eventuelle lovkrav, hvis I ønsker at jeres ordning tillige skal rette sig ud af virksomheden - eksempelvis give samarbejdspartnere eller kunder mulighed for at indberette.

Indberetninger, der modtages under whistleblowerordningen, screenes af Plesner i forhold til, om indberetningen falder inden for eller uden for jeres ordning. Før indberetningen sendes videre til jer, kontrollerer vi, at det ikke sker til personer, der er berørt af indberetningen.
Whistleblowerordningen er en brugervenlig og sikker løsning, der giver mulighed for fuld anonymitet og skaber rammerne for, at I effektivt og fortroligt kan håndtere indberetninger. 

Sikker og krypteret whistleblowerordning

Plesners whistleblowerordning opfylder alle krav og behov omkring whisteblowerordninger:

  • Er en krypteret og sikker løsning med 2-faktor brugervalidering
  • Al kommunikation foregår i en lukket portal, som er placeret i et ISO 27001 certificeret datacenter
  • Anmelderen kan forblive fuldt anonym 
  • Fuld logning af hændelser i portalen
  • Løsningen stiller ingen krav til jeres it-systemer. Implementeringen sker ved, at et link placeres på jeres intranet/hjemmeside, hvorfra indberetningssiden tilgås
  • Der er formaliserede procedurer for oprettelse, ændring og nedlæggelse af brugeradgange

Dokumentpakken 

Ved etableringen af whistleblowerordningen udarbejder vi en dokumentpakke bestående af i) retningslinjer, ii) forretningsgang og iii) privatlivspolitik, der specifikt passer til jeres ordning. 

Retningslinjerne redegør bl.a. for, hvem der kan indberette under whistleblowerordningen, hvilke forhold der kan indberettes under whistleblowerordningen, om indberetterens valg af anonymitet m.v. Retningslinjerne placeres sammen med linket til ordningens indberetningsside og vejleder en mulig indberetter om whistleblowerordningen. 

Forretningsgangen beskriver jeres interne proces for håndteringen af indberetninger under whistleblowerordningen. Eksempelvis giver forretningsgangen klarhed for, hvem der i organisationen modtager og behandler indberetningen samt processen hermed. 

Privatlivspolitikken redegør for, hvordan indberetterens, henholdsvis den indberettedes personoplysninger behandles under whistleblowerordningen. 

Dokumentpakken udarbejdes i tæt dialog med jer og på baggrund af den whistleblowerordning, som I ønsker etableret - uanset om etableringen af whistleblowerordningen udspringer af et lovkrav, compliance hensyn eller en kombination heraf. Vi sikrer, at jeres whistleblowerordning lever op til lovkrav og praksis herfor i øvrigt. 

Abonnementsløsning

Plesner whistleblowerordning er en abonnementsløsning, der inkluderer Plesners visitering og screening af indberetninger under ordningen.

Hvis I ønsker at høre nærmere om Plesners whistleblowerordning, er I velkomne til at kontakte os.  

Seneste nyt om Persondata

Persondata