Bortvisning

Vestre landsret tager i tre domme stilling til berettigelsen af bortvisning af medarbejdere.

Landsretten fastslog ved dom af 4. juli 2013, at bortvisningen af en advokatsekretær var uberettiget. Landsrettens flertal fandt dog, at en opsigelse af sekretæren havde været rimeligt begrundet i hendes forhold, og hun fik derfor ikke medhold i sit godtgørelseskrav efter funktionærlovens § 2b.

Sekretæren var blevet bortvist på grund af grove fejl, som hun havde begået i forbindelse med sit arbejde. Sekretæren havde bl.a. givet en klient urigtige oplysninger og undladt at orientere advokaten herom.

Landsretten lagde vægt på, at sekretæren havde 35 års anciennitet, at hun ikke tidligere havde modtaget påtaler eller advarsler for sit arbejde, og at fejlene måtte skyldes, at sekretæren havde fået mere travlt efter, at hendes kollega var blevet opsagt. 

Landsretten fastslog ved dom af 20. juni 2013, at bortvisningen af en medarbejder var berettiget. Medarbejderen havde brugt weekenden på at renovere badeværelse og følte sig af den grund for træt til at tage på arbejde. Medarbejderen forsøgte at kontakte sin arbejdsgiver en halv time inden, han skulle møde, men fik først fat på sin arbejdsgiver 2½ time efter arbejdstidens start. Medarbejderen havde ikke tidligere modtaget advarsler.

Landsretten lagde vægt på, at medarbejderen ikke havde fået fri, at det var almindelig kendt i virksomheden, at en medarbejders uberettigede udeblivelse blev anset som fratræden på egen foranledning, og at medarbejderen ikke kunne have en berettiget forventning om, at fraværet ville blive tolereret eller alene give anledning til en advarsel.

Endelig fastslog landsretten ved dom af 5. september 2013, at bortvisningen af en medarbejder var berettiget. Efter at medarbejderen var blevet opsagt, havde han samme dag bestilt to mobiltelefoner, slettet 80 GB fra arbejdsgiverens database og bestilt 16 kursusdage for arbejdsgiverens regning. Medarbejderen var i forbindelse med opsigelsen den 29. i måneden blevet oplyst om, at han kunne vælge at gå hjem straks eller blive på sit kontor denne dag. Under alle omstændigheder ville medarbejderen formelt blive fritstillet den 31. i måneden.

Landsretten lagde vægt på, at medarbejderen - som indtog en overordnet stilling i virksomheden - måtte vide, at han efter opsigelsen og fritstillingen ikke længere skulle foretage sig yderligere tjenestehandlinger for virksomheden, medmindre han udtrykkelig blev bedt herom, at medarbejderen havde slettet en stor mængde data samt forsøgt efterfølgende at skaffe sig uberettiget adgang til arbejdsgivers edb-systemer, og at medarbejderen for egen vindings skyld havde bestilt to telefoner til sin privatadresse.

Dommene bidrager med momenter, som kan inddrages ved vurderingen af, om en bortvisning vil være berettiget.

Således fremgår det eksempelvis af dommene, at en medarbejders høje anciennitet og en arbejdsgivers manglende tilrettelæggelse af arbejdet kan være momenter til støtte for, at en medarbejders grove fejl ikke berettiger til en bortvisning.

Endvidere vil en medarbejders berettigede forventning eller mangel på samme kunne tillægges betydning - en forventning, som kan influeres af arbejdsgiverens politikker og praksis inden for et område.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret