KL frifundet for brud på hovedaftalen med Lærernes Centralorganisation

Kommunernes Landsforening er blevet frifundet for brud på hovedaftalen med Lærernes Centralorganisation. Det har Arbejdsretten afgjort i dom af 3. juni 2016.

Kommunernes Landsforening (KL) og Lærernes Centralorganisation (LC) kunne i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2015 ikke blive enige om at indgå en aftale om lærernes arbejdstid. Derfor videreførte parterne de arbejdstidsregler, som blev indført ved lov efter KL's lockout af lærerne. Loven medførte, at skoleledelsen fik mulighed for at fordele arbejdet samt at alle aftalte bindinger på anvendelsen af lærernes arbejdstid blev ophævet. Arbejdstidsreglerne forudsætter, at ledelsen forud for hvert skoleår - og efter dialog og forventningsafstemning mellem ledelse og lærer - skal udarbejde en opgaveoversigt til læreren. Det fremgår ikke af arbejdstidsreglerne, at ledelsen er forpligtet til at lave et skøn over, hvor meget tid den enkelte lærer forventes at skulle anvende til forberedelse af undervisning i det pågældende år.

Ved overenskomstforhandlingerne aftalte KL og LC et politisk papir, hvor det i punkt 3 bl.a. er fastsat, at der i drøftelserne af opgaveoversigten indgår "en drøftelse af det forventede tidsforbrug til forberedelsen og de øvrige opgaver". Arbejdsretten fandt, at den citerede ordlyd ikke tydeligt fastslår en forpligtelse for ledelsen til at meddele læreren et skøn over den forventede forberedelsestid. Efter bevisførelsen fandt Arbejdsretten endvidere, at det ikke kunne lægges til grund, at parterne havde en fælles forståelse af indholdet af punkt 3 under overenskomstforhandlingerne.

På baggrund heraf fandt Arbejdsretten, at der ikke er det fornødne grundlag for at forstå punkt 3 i det politiske papir om arbejdstid således, at ledelsen er forpligtet til at meddele læreren et skøn over den forventede, samlede forberedelsestid. Som følge heraf blev KL frifundet for LC's påstand om at have brudt § 2 om fremme af godt samarbejde i parternes hovedaftale i forbindelse med KL's udmeldinger vedrørende lærernes forberedelsestid.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret