Suspension af 27 kabinemedarbejdere var ikke overenskomststridigt

Et flyselskabs suspension af 27 medarbejdere og medlemmer af et fagforbund var ikke overenskomststridigt, da medarbejderne med trusler og chikane havde søgt at hindre deres kolleger i at genoptage arbejdet efter en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Arbejdsrettens dom af 1. juni 2016.

Efter at overenskomstforhandlingerne mellem et flyselskab og et fagforbund om løn- og ansættelsesvilkår for kabinemedarbejdere var endt resultatløse, nedlagde et stort antal af medarbejderne arbejdet. I perioden derefter (27. februar 2015 - 1. marts 2015) suspenderede flyselskabet 27 af forbundets medlemmer, som via SMS, telefonisk eller ved personlig kontakt havde søgt at hindre deres kolleger i at genoptage arbejdet. Medarbejderne blev afkrævet deres adgangskort til lufthavnens sikrede områder med besked om ikke at give møde på arbejde. I perioden 5. marts til 10. marts 2015 afholdt flyselskabet samtaler med de suspenderede og ophævede løbende suspensionerne. Den sidste suspension blev ophævet den 12. marts 2015.

Det var forbundets opfattelse, at suspensionerne indebar et brud på overenskomsten og dens forudsætninger, idet forbundet navnlig gjorde gældende, at suspensionerne udgjorde et misbrug af selskabets ledelsesret.

Arbejdsretten fandt det efter bevisførelsen bevist, at de suspenderede medarbejdere på forskellige måder havde kontaktet de kolleger, der ønskede at arbejde, at kollegerne opfattede henvendelserne som opfordringer til at deltage i de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser eller forhindringer i at møde til tjeneste, og at kollegerne havde følt sig truet eller chikaneret.

Arbejdsretten fandt, at suspensionerne ikke indebar et brud på den kollektive overenskomst eller dennes forudsætninger. Arbejdsretten lagde vægt på, at suspensionen af medarbejdere i hvert enkelt tilfælde måtte anses for sagligt begrundet i driftsmæssige hensyn, dels hensynet til de medarbejdere, der ikke ønskede at deltage i de overenskomstmæssige arbejdsnedlæggelser, og dels hensynet til flyselskabets økonomiske forhold, da flyselskabet som følge af arbejdsnedlæggelserne havde lidt et betydeligt milliontab.

Endvidere anførte retten, at flyselskabet, den pressede situation til trods, havde taget et tilstrækkeligt hensyn til den enkelte medarbejder. Suspensionerne var således det mindst indgribende middel i den konkrete situation, idet medarbejderne fik deres sædvanlige løn i suspensionsperioden og dermed ikke led noget tab. Endelig bemærkede Arbejdsretten, at suspensionerne var af kort varighed, ligesom de løbende blev ophævet i takt med, at flyselskabet vurderede, at der i de enkelte tilfælde ikke var grundlag for yderligere ansættelsesretlige konsekvenser.

Dommen bidrager med momenter til afgrænsningen af arbejdsgiverens ledelsesret, herunder de rammer, inden for hvilke en arbejdsgiver berettiget kan suspendere en flerhed af medarbejdere, uden at dette indebærer et brud på den kollektive overenskomst og dens forudsætninger.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret