Værdien af feriefridage kunne ikke kræves udbetalt ved arbejdsgiverens konkurs

Sagen omhandlede, hvorvidt Lønmodtagernes Garantifond (LG) havde været berettiget til ikke at udbetale værdien af fem feriefridage til en medarbejder med den begrundelse, at feriefridagene skulle betragtes som afholdt i fritstillingsperioden. Højesteret lagde til grund, at ansættelseskontrakten ikke regulerede medarbejderens ret til feriefridage, og at HK's sammenlignelige overenskomst på området ikke fandt anvendelse i sagen. Højesteret stadfæstede derfor Sø- og Handelsrettens dom, hvorefter LG blev frifundet. Højesterets dom af 5. oktober 2016

I november 2008 ansatte en virksomhed en medarbejder som salgsassistent. Af ansættelsesaftalen fremgik det, at medarbejderen havde ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse i overensstemmelse med ferielovens regler. Ferieloven regulerer ikke feriefridage, men medarbejderen og virksomheden havde indgået en mundtlig aftale om feriefridage. Medarbejderen optjente herefter feriefridage under sin ansættelse, men blev afskediget den 30. november 2011 med fratræden den 31. maj 2012. Virksomheden blev taget under konkursbehandling inden udløbet af medarbejderens fratrædelsesperiode, hvorfor medarbejderen blev fritstillet i perioden fra den 10. maj til den 31. maj 2012.

LG traf afgørelse om, at medarbejderen ikke var berettiget til at få udbetalt sine uafholdte feriefridage. LG anførte, at feriefridagene måtte anses for afholdt i opsigelsesperioden og betalt med den løn, som var blevet betalt i fritstillingsperioden.

Højesteret fandt ligesom Sø- og Handelsretten, at ansættelsesaftalen ikke regulerede afholdelsen af feriefridage, og at HK's overenskomst på området ikke kunne indfortolkes i ansættelsesaftalen. Højesteret konkluderede derfor, at medarbejderens ret til fem feriefridage alene fulgte af virksomhedens kutyme, og at medarbejderen ikke havde godtgjort, at medarbejderens ret til feriefridage kunne konverteres til et økonomisk krav.

Højesteret bemærkede hertil, at selv hvis medarbejderens ret til feriefridage kunne konverteres til et økonomisk krav, indebar kutymen ikke, at feriefridagene skulle varsles, for at de kunne afvikles med frigørende virkning for arbejdsgiveren i fritstillingsperioden.

Højesteret stadfæstede derfor Sø- og Handelsrettens dom.

Dommen viser, at en medarbejder som udgangspunkt ikke er berettiget til at få udbetalt værdien af optjente feriefridage i tilfælde, hvor medarbejderen er blevet fritstillet. Ifølge Sø- og Handelsrettens dom af 18. december 2015 (F-1-15) gælder dette udgangspunkt også selvom, at ansættelsesforholdet er omfattet af en kollektiv overenskomst. Det skal dog bemærkes, at overenskomsternes regler om feriefridage kan variere, og at udfaldet af en lignende sag kan blive anderledes.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret