Opsigelse med forkortet varsel var i overensstemmelse med 120-dages reglen

Østre Landsret fastslog ved dom af 1. november 2016, at en medarbejders sygefravær skulle medregnes som en fuldtidssygemelding efter 120-dages reglen, selv om medarbejderen havde tilbudt arbejdsgiveren at genoptage arbejdet på deltid. Medarbejderen havde herefter modtaget løn under sygdom i 122 dage, og arbejdsgiveren kunne med rette opsige ansættelsesforholdet med et forkortet varsel, jf. funktionærlovens § 5, stk. 2.

Sagen omhandlede en klinikassistent, der siden 2006 havde været ansat på fuld tid i en tandlægeklinik. Den 1. oktober 2013 blev tandlægeklinikken overdraget til en ny tandlæge, og den 8. november 2013 sygemeldte assistenten sig efter et skænderi med tandlægen. Den 19. december 2013 tilbød assistenten at genoptage sit arbejde fra den 6. januar 2014 med 20 timer om ugen. Dette tilbud blev afslået på baggrund af hensynet til klinikkens drift. 

Efter en raskmelding og kort tilbagevenden til arbejdet i starten af februar 2014 sygemeldte assistenten sig på ny. Den 21. marts 2014 opsagde tandlægen assistenten med et forkortet varsel på én måned med henvisning til, at assistenten havde oppebåret løn under sygdom i 122 dage. 

Parterne var enige om, at assistenten havde oppebåret løn under sygdom i 122 dage, hvis perioden, hvor assistenten havde tilbudt at genoptage sit arbejde på deltid, skulle medregnes som en fuldtidssygemelding. Assistenten gjorde imidlertid gældende, at denne periode alene kunne medregnes med et sygefravær svarende til det timetal, som assistenten ikke var i stand til at arbejde. Det var herefter assistentens synspunkt, at hun alene havde oppebåret løn under sygdom i 108 dage på opsigelsestidspunktet, og at hun derfor var berettiget til sit fulde opsigelsesvarsel. 

Landsretten fastslog, at opsigelsen kunne ske med et forkortet varsel efter 120-dages reglen. Det blev i den forbindelse tillagt vægt, at der ikke ved beregningen af sygdomsperioden skulle tages højde for tilbuddet om at genoptage arbejdet på deltid, og at tandlægen ikke havde pligt til at tilbyde assistenten at genoptage arbejdet delvist. Ifølge landsretten var det derfor uden betydning for sagen, i hvilket omfang tandlægens afslag på assistentens tilbud var tilstrækkeligt begrundet i arbejdspladsens forhold eller hensyn til arbejdets tilrettelæggelse i øvrigt. 

Assistentens krav om godtgørelse for urimelig afskedigelse efter funktionærlovens § 2b blev afvist med den begrundelse, at en opsigelse efter 120-dages reglen i almindelighed må anses som værende rimelig, og at der ikke forelå oplysninger om sådanne ganske særlige omstændigheder, der kunne føre til et andet resultat.

Dommen viser, at en arbejdsgiver kan afvise en sygemeldt medarbejders tilbud om at genoptage arbejdet på deltid og fortsat ved opgørelsen efter 120-dages reglen medregne fraværet som en fuldtidssygemelding. Dette gælder uanset, om arbejdsgiverens afvisning er tilstrækkeligt begrundet i arbejdspladsens forhold eller hensyn til arbejdets tilrettelæggelse i øvrigt.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret