Forberedelse af konkurrerende virksomhed i opsigelsesperioden var ikke illoyalt

Østre Landsret har netop afgjort en sag om udstrækningen af en ansats loyalitetspligt i opsigelsesperioden. Sagen drejede sig om en medarbejder, som var ansat som cykelansvarlig, men som blev opsagt grundet virksomhedens økonomiske vanskeligheder. Den ansatte foretog i opsigelsesperioden en række forberedende handlinger til etablering af sin egen virksomhed, som efter opsigelsesperioden skulle konkurrere med arbejdsgiveren. Da den ansattes adfærd i opsigelsesperioden ikke havde påført arbejdsgiveren noget tab, og da den ansatte i øvrigt havde passet sine arbejdsopgaver i opsigelsesperioden, fandt landsretten ikke grundlag for at pålægge den ansatte at betale erstatning til arbejdsgiveren. Østre Landsrets dom af 7. marts 2017.

I dansk ansættelsesret gælder en almindelig loyalitetspligt mellem arbejdsgiveren og de ansatte. Loyalitetspligten indebærer, at arbejdsgiver og arbejdstager skal tage et rimeligt hensyn til hinandens interesser.

Denne sag handlede netop om den ansættelsesretlige loyalitetspligts grænser. En ansat cykelansvarlig blev opsagt grundet arbejdsgiverens økonomiske problemer. Den ansattes kompetencer var ganske specifikke og egnede sig kun til særlige nichestillinger. Derfor gik den ansatte i opsigelsesperioden i gang med at udforske sine muligheder for anden beskæftigelse, herunder sine muligheder for at starte egen virksomhed.

Blandt andet forsøgte den ansatte at forberede sin fremtidige virksomhed ved at tilknytte sig en designer, som han bad designe cykler, der skulle sælges i den ansattes virksomhed efter opsigelsesperiodens udløb. Denne designer var i øvrigt tilknyttet arbejdsgiveren på freelancebasis. 

Endvidere holdt den ansatte i opstartsperioden flere uformelle møder med potentielle fremtidige kunder. Disse kom i stand efter, at arbejdsgiveren udsendte en email til sine kunder, hvori det anførtes, at den ansatte ikke længere var tilknyttet arbejdsgiverens virksomhed. Da den ansatte i øvrigt havde et godt omdømme i branchen, blev han af sit netværk på uformel vis kontaktet angående fremtidige arbejdsmuligheder.

Den ansatte var ikke omfattet af en konkurrenceklausul. Den ansattes virksomhed blev først stiftet efter opsigelsesperiodens udløb.

Arbejdsgiveren påstod, at den ansatte ved disse handlinger havde udøvet konkurrerende virksomhed og dermed reelt havde arbejdet for sin egen virksomhed i opsigelsesperioden. Dette havde ifølge arbejdsgiveren medført tabt omsætning på ca. 1 mio. kr. Derudover påstod arbejdsgiveren, at den ansatte skulle tilbagebetale den løn, den ansatte havde modtaget i opsigelsesperioden.

Den ansatte påstod, at hans bestræbelser kun havde været forberedende, samt at han ikke var kontraktmæssigt forpligtet til ikke at udnytte sit netværk til at finde ny beskæftigelse.

Landsretten fandt, at et krav om tilbagebetaling af oppebåret løn i opsigelsesperioden kræver, at den ansatte har misligholdt sin arbejdsforpligtelse i opsigelsesperioden, jf. funktionærlovens § 4. Landsretten fandt ikke, at en sådan misligholdelse forelå, da den ansatte havde opfyldt alle sine arbejdsopgaver i opsigelsesperioden.

Landsretten stadfæstede i øvrigt byrettens dom, hvorefter medarbejderen i opsigelsesperioden var berettiget til at forberede stillingsskifte og foretage indledende handlinger som forberedelse til etablering af selvstændig virksomhed efter ansættelsesforholdets ophør, og fandt det ikke godtgjort, at medarbejderen havde udøvet selvstændig konkurrerende virksomhed i opsigelsesperioden. 

Dommen viser, i tråd med tidligere praksis, at det ikke strider mod loyalitetspligten, at en medarbejder i opsigelsesperioden tager rent forberedende skridt til etablering af sin egen virksomhed. En medarbejder kan således lovligt planlægge og forberede et stillingsskifte eller en virksomhedsetablering i opsigelsesperioden. Det vil dog være i strid med loyalitetspligten, såfremt der faktisk udøves konkurrerende virksomhed før udløbet af opsigelsesperioden.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret