Væsentlige ændringer til rekonstruktionsreglerne

Folketinget har den 23. marts 2021 enstemmigt vedtaget ændringer til reglerne om rekonstruktionsbehandling, og nogle men ikke alle af reglerne er nu trådt i kraft.

Ændringen af reglerne er bl.a. motiveret af, at mange danske virksomheder pt. er i økonomiske vanskeligheder grundet COVID-19 pandemien, hvorfor de ændrede regler skal lette mulighederne for videreførelse af levedygtige men aktuelt økonomiske udfordrede virksomheder. 

Ændringerne medfører bl.a., at det nu er muligt at komme ud af en fejlslagen rekonstruktion uden at blive taget under konkursbehandling, forudsat det sker inden planmødet, der som udgangspunkt skal afholdes senest 4 uger efter rekonstruktionens indledning. Der indføres en karensperiode på en måned efter ophør af en fejlslagen rekonstruktionsbehandling for på ny at begære indledt rekonstruktionsbehandling. 

Det bliver nu heller ikke længere nødvendigt ved indledning af rekonstruktionsbehandling at stille sikkerhed for omkostningerne forbundet med en eventuel efterfølgende konkursbehandling. Ligeledes er det ikke længere obligatorisk at få udmeldt en regnskabskyndig tillidsmand, men efter vedtagelsen af rekonstruktionsplanen kan rekonstruktøren eller 25% af de stemmeberettigede kreditorer forlange, at skifteretten beskikker en regnskabskyndig tillidsmand.

Ovenstående regler er trådt i kraft den 29. marts 2021.

Endvidere indføres mulighed for at gennemføre en hurtig ("fast track") virksomhedsoverdragelse under en rekonstruktion, såfremt et flertal af kreditorer efter stemmevægt ikke inden fem hverdage efter skriftlig meddelelse er sendt til dem fremkommer med indsigelser til overdragelsen. Disse reglers ikrafttræden afventer, at Justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden, fordi reglen forudsætter tilpasning af Erhvervsstyrelsens it-system, hvori meddelelse om en påtænkt virksomhedsoverdragelse efter den foreslåede ”fast track”-procedure registreres.

Medarbejdere ønskes med lovændringen stillet bedre end tidligere, idet indledning af rekonstruktionsbehandling nu - ligesom konkursbehandling - også bliver udbetalingsgrund hos Lønmodtagernes Garantifond for de medarbejdere, der før eller under rekonstruktionsbehandlingen er opsagt og fritstillet. Der åbnes også for mulighed for - med rekonstruktørens samtykke - at opnå finansiering fra Lønmodtagernes Garantifond af tre måneders løn efter rekonstruktionens indledning og en måneds løn før rekonstruktionens indledning.

For virksomhedsoverdragelser under rekonstruktions- eller konkursbehandling medfører lovændringen den nyskabelse, at en køber nu kun indtræder i rettigheder og forpligtelser vedrørende medarbejderes overenskomst-, løn- og arbejdsforhold for tiden efter indledning af rekonstruktions- eller konkursbehandling, mens Lønmodtagernes Garantifonds garanti nu ved en virksomhedsoverdragelse inddækker ubetalt løn mv. fra før rekonstruktionens indledning.

Ikrafttræden af disse nye regler for medarbejdere afventer, at Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse.

Se det vedtagne lovforslag

Seneste nyt om Insolvens og Rekonstruktion

Insolvens og Rekonstruktion