Skatteministeriet tager bekræftende til genmæle i sag om momsrefusion

Skatteministeriet har givet Plesner ret i en momssag ført af vores skatte- og afgiftsteam ved Østre Landsret. Sagsøgeren i sagen var en tysk virksomhed, som havde fået afvist sin anmodning om momsrefusion med den begrundelse, at virksomheden ikke havde besvaret SKATs supplerende spørgsmål til ansøgningen inden for den frist på en måned, som SKAT havde fastsat. På baggrund af EU-Domstolens dom i Sea Chefs Cruise sagen var det sagsøgerens opfattelse, at denne frist ikke var præklusiv, og at SKAT derfor ikke kunne afvise anmodningen. Dette er nu også anerkendt af Skatteministeriet, som har taget bekræftende til genmæle.

Den tyske virksomhed, som ikke havde aktiviteter i Danmark, og som ikke var momsregistreret i Danmark, havde foretaget indkøb af forskelligt udstyr og værktøj hos en dansk leverandør. De indkøbte varer forblev i Danmark, og derfor havde den danske leverandør opkrævet dansk moms. Den tyske virksomhed ansøgte SKAT om refusion af den danske moms i overensstemmelse med gældende regler og inden for den gældende frist.

På fakturaen havde leverandøren imidlertid ved en fejl angivet Tyskland som leveringsland. Helt konkret havde leverandøren i det felt på fakturaen, som angiver leveringsstedet, skrevet D i stedet for DK. Havde Tyskland været leveringsland, skulle leverandøren ikke havde opkrævet dansk moms, og SKAT kunne med rette have afvist anmodningen. SKAT sendte derfor et brev pr. e-mail til den tyske virksomhed med anmodning om at få oplyst, hvor varerne var leveret. I brevet fik virksomheden i overensstemmelse med fristen i art. 20, stk. 2 i direktiv 2008/9, en frist på en måned til at besvare henvendelsen.

Den tyske virksomhed modtog imidlertid ikke brevet og kunne derfor ikke overholde svarfristen på en måned.  Herefter traf SKAT afgørelse om at nægte virksomheden momsgodtgørelse med den begrundelse, at virksomheden ikke fremkom med de efterspurgte yderligere oplysninger inden for den af SKAT fastsatte frist på en måned.

Virksomheden klagede over afvisningen til Skatteankestyrelsen og påpegede i den forbindelse, at virksomheden ikke havde modtaget e-mailen med brevet fra SKAT og gentog, at virksomheden havde købt værktøjet i Danmark, og at det forblev hos den danske leverandør. Skatteankestyrelsen stadfæstede SKATs afgørelse.

Virksomheden anlagde herefter sag mod Skatteministeriet med påstand om, at SKAT skal behandle virksomhedens anmodning om refusion af moms. Det var ikke under sagen bestridt, at virksomheden principielt opfyldte betingelserne for momsrefusion, når værktøjet rent faktisk var leveret i Danmark.

Sagens behandling ved Landsretten blev stillet i bero med henblik på at afvente udfaldet af EU-Domstolens dom i Sea Chefs Cruise sagen (sag C-133/18). EU-Domstolen, som afsagde dom den 2. maj 2019, fastslog, at fristen i direktivets art. 20, stk. 2, ikke er en præklusiv frist. Det vil sige, at fristen ikke indebærer, at virksomheden mister muligheden for at berigtige sin tilbagebetalingsanmodning ved at fremlægge de supplerende oplysninger, selvom virksomheden ikke overholder fristen på en måned.

Skatteministeriet har nu taget bekræftende til genmæle i sagen, og SKAT (nu Skattestyrelsen) skal herefter behandle virksomhedens anmodning om tilbagebetaling.

Sagen betyder, at udenlandske virksomheder ikke taber deres ret til momsrefusion ved ikke at modtage eller registrere Skattestyrelsens opfølgende henvendelser.
EU-Domstolens afgørelse i Sea Chefs Cruise-sagen kan også betyde, at danske virksomheder, som har fået afslag på momsrefusion i udlandet på grund af fristoverskridelser, kan få deres sager genoptaget.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter