Konkurrenceret - EU undersøger syndikerede lån

EU-Kommissionen har igangsat en undersøgelse af de konkurrenceretlige aspekter af syndikerede lån. Kommissionens udmelding kommer i kølvandet på flere nationale konkurrencesager om syndikerede lån og et generelt konkurrenceretligt fokus på den finansielle sektor.

EU-Kommissionen har i sin 2017 Management Plan for konkurrenceområdet meddelt, at den vil se nærmere på brugen af syndikerede lån. Kommissionen har derfor igangsat en undersøgelse med henblik på at indsamle information om markedet og dets aktører samt identificere de potentielle konkurrenceretlige betænkeligheder ved sådanne lån.

Nationale konkurrencemyndigheder i blandt andet Storbritannien og Spanien har allerede i de senere år haft fokus på syndikerede lån, ligesom Kommissionen på europæisk plan har ført flere sager og udstedt store bøder inden for den finansielle sektor.

Syndikerede lån

Syndikerede lån indebærer, at flere banker går sammen i et konsortium og bidrager til at opfylde en given låntagers behov. Der kan være mange grunde til, at et lån ydes af flere banker i stedet for en enkelt bank, rækkende fra låntagers eget ønske om at tilgodese flere relationsbanker over begrænsninger i den enkelte banks ønskede krediteksponering mod låntageren til deciderede lovmæssige begrænsninger i form af f.eks. kapitalkrav eller regler om store engagementer.

Det må således overordnet antages, at oprettelsen af lånesyndikater på låntagers initiativ varetager et legitimt formål og kan betragtes som konkurrencefremmende, da syndikatet sikrer kunden en finansiering, som de individuelle banker ikke kan – eller vil – yde individuelt.

Syndikerede lån indebærer uundgåeligt et tæt samarbejde mellem de banker, som udvælges af långiver til at deltage i syndikatet. Dette kan ifølge Kommissionen skabe en risiko for koordination mellem konkurrenter, som bankerne jo i mange tilfælde vil være, i strid med konkurrencereglerne, herunder udveksling af konkurrencefølsomme oplysninger.

De deltagende banker skal være opmærksomme på konkurrencereglerne i alle stadier i processen vedrørende syndikerede lån, det vil sige:

  1. Perioden inden lånsyndikatet stiftes
  2. Den løbende deltagelse i syndikatet i låneperioden
  3. Håndtering af en eventuel misligholdelse af lånet og/eller refinansiering af dette

Som en absolut hovedregel gælder, at udveksling af oplysninger og koordination mellem bankerne i alle faser i processen skal foregå i overensstemmelse med låntagerens instruks og/eller accept og skal begrænses til sådanne tiltag, som er absolut nødvendige for etableringen af syndikatet, afviklingen af lånet og/eller refinansieringen af lånet.

Medarbejdere, som arbejder med syndikerede lån, kan med fordel gennemgå compliance-træning med henblik på at identificere og undgå eventuelle konkurrenceretlige risici.

EU-Kommissionens undersøgelse

Syndikerede lån spiller en vigtig og gavnlig rolle til opfyldelse af alle større finansieringsbehov for erhvervsvirksomheder, kapitalfonde m.v. i Danmark og internationalt. Det er derfor centralt, at det er muligt at gennemføre sådanne lånearrangementer, men samtidig er det dog også nødvendigt at være opmærksom på, at syndikerede lån på ingen måde er fritaget fra konkurrencereglerne.

Det bliver interessant at se, hvilken balance Kommissionen vil lægge mellem behovet for syndikerede lån på den ene side og hensynet til overholdelse af konkurrencereglerne på den anden side.

Der vil formentlig gå halvandet til to år, før der foreligger endelige anbefalinger fra Kommissionen på dette område. I flere tilfælde har Kommission som opfølgning på en sektorundersøgelse indledt egentlige sager mod konkrete virksomheder om overtrædelse af konkurrencereglerne. Det er eksempelvis sket i forbindelse med Kommissionens sektorundersøgelser inden for lægemiddelindustrien og e-handel.

Se EU-Kommissionens Management Plan 2017 på konkurrenceområdet (se særligt s. 11 angående syndikerede lån) 

Se EU-Kommissions udbud af en undersøgelse af indvirkningen af syndikerede lån på konkurrencen på kreditmarkederne

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret