Reitan Convenience og Uno-X tilbagetager 57 servicestationer og indgår nye franchiseaftaler med en række 7-Eleven franchisetagere

Reitan Convenience Denmark A/S og Uno-X Mobility Danmark A/S overtager brændstofsalget på 57 servicestationer, der siden 2007 har været drevet under Shell-brandet, ved udløbet af en 15-årig lejeaftale med DCC Energi. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har efter en omfattende undersøgelse, herunder af konkurrencesituationen i en række lokalområder, godkendt overtagelsen uden betingelser. Reitan Convenience og Uno-X foretager i forbindelse med overtagelsen en intern overdragelse af ejerskabet til servicestationerne, og Reitan Convenience har samtidig genforhandlet sine aftaler med 7-Eleven franchisetagerne på servicestationerne. Plesner har bistået Reitan Convenience og Uno-X i hele processen med både fusionskontrol og udarbejdelse af aftaler.

Reitan Convenience Denmark A/S ("Reitan Convenience") og Uno-X Mobility Danmark A/S ("Uno-X) - begge en del af Reitan Retail - annoncerede i december 2022, at "Uno-X flytter ind hos 7-Eleven". 

Baggrunden for denne meddelelse var, at Reitan Retail siden 2007 har udlejet brændstofinfrastrukturen og forpladserne på 57 servicestationer til først Dansk Shell og sidenhen DCC Energi Retail A/S ("DCC"). Reitan Convenience har via franchisetagere drevet 7-Eleven conveniencebutikker på servicestationerne, mens brændstofsalget er sket under Shell-brandet.

Aftalekomplekset mellem Reitan Retail og DCC udløber den 31. december 2023, og for at udnytte synergierne mellem 7-Eleven og Uno-X besluttede Reitan Retail derfor, at brændstofsalget på de 57 servicestationer fremover skal drives af Uno-X. Denne overgang har imidlertid været genstand for en omfattende undersøgelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ("KFST"), inden den nu er blevet godkendt uden betingelser.

Som led heri har Reitan Convenience indgået nye franchiseaftaler med en række 7-Eleven franchisetagere på servicestationerne, ligesom der er foretaget en intern overdragelse af servicestationerne mellem Reitan Convenience og Uno-X.

Et stort tværdisciplinært team hos Plesner under ledelse af Jacob Ørskov Rasmussen og Peter E. Stassen har bistået Reitan Convenience og Uno-X med fusionskontrol, nye franchiseaftaler med 7-Eleven franchisetagerne samt udarbejdelse af den interne rammeaftale mellem Reitan Convenience og Uno-X.

Fusionskontrol

Konkurrencelovens regler om fusionskontrol finder anvendelse på transaktioner, der indebærer et skifte med kontrollen af en virksomhed på varigt grundlag. De typiske transaktioner, der skal anmeldes til KFST som "fusioner" efter konkurrenceloven, er aktie- og aktivoverdragelser, men også aktive aftaler om kontrolskifte, eks. langvarige lejeaftaler, vil efter omstændighederne kunne udgøre en "fusion" - det var eksempelvis tilfældet ved indgåelsen af aftale om Dansk Shells leje af brændstofinfrastruktur og forpladser i 2007. 

Det forekommer derimod mindre oplagt, at udløbet af en tidsbegrænset lejeaftale udgør en "fusion", men efter en jurisdiktionel konsultation med KFST valgte Reitan Convenience og Uno-X at anmelde aftaleudløbet.

KFST har - efter en anmeldelsesproces, der bl.a. indebar en omfattende analyse af "transaktionens" virkninger på konkurrencen i en række lokalområder - nu godkendt aftaleudløbet og overgangen af brændstofinfrastruktur og forpladser på servicestationerne uden nogen betingelser.

KFSTs afgørelse har to interessante fusionskontrolretlige aspekter:

1. Aftaleudløbet udgjorde en "fusion" i konkurrencelovens forstand 
KFST anså selve udløbet af lejeaftalen som værende en "fusion" i konkurrencelovens forstand - dvs. det udløsende var ikke overgangen af brændstofsalget på servicestationerne til Uno-X. Dette har potentielt vidtrækkende konsekvenser for udlejeres ejendomsret og retlige stilling.

Det betyder for det første, at man som udlejer af aktiver (eks. lokaler, inventar eller andet) mange år efter lejeaftalens indgåelse kan være forpligtet til at anmelde lejeaftalens udløb til KFST (og/eller andre konkurrencemyndigheder), når man får aktiverne tilbage (hvis de altså udgør en virksomhed i fusionskontrolretlig forstand); en manglende anmeldelse kan resultere i, at udlejer risikerer at blive pålagt bøder for "gun jumping". Dette vil tilsyneladende gælde, uanset om udlejer er aktiv inden for samme branche, som den virksomhed, der lejer aktiverne, eller blot ønsker at anvende aktiverne til andre formål.

For det andet betyder det, at hvis udløbet af lejeaftalen og tilbagegangen af de udlejede aktiver giver anledning til konkurrencemæssige bekymringer, kan udlejer i yderste konsekvens blive forpligtet til at forlænge lejeaftalen eller endda frasælge dele eller alle aktiverne.

2. Hvad var det rette kontrafaktiske scenarium?
KFST lagde sig ikke fast på, hvad det rette kontrafaktiske scenarium var - dvs. hvad var alternativet til aftaleudløbet og tilbagegangen af brændstofinfrastrukturen, som "fusionens" virkninger på konkurrencesituationen skulle måles op mod?

Den juridiske konsekvens af aftaleudløbet var, at DCC efter udløbet ikke længere ville have juridisk ret eller pligt til at drive brændstofsalg fra servicestationerne, og konkurrencelovens præimplementeringsforbud indebar, at Uno-X ikke uden KFSTs godkendelse lovligt kunne påbegynde drift. Derfor ville det rette kontrafaktiske scenarium efter Plesners vurdering være et scenarium, hvor ingen af parterne ville drive brændstofsalg fra de pågældende servicestationer.

KFST vurderede imidlertid både dette scenarium samt scenarier med forlængelse eller nyindgåelse af lejeaftale med DCC.

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 21. december 2023

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret