Europa-Kommissionen har vedtaget en revideret meddelelse om markedsafgrænsning for konkurrencesager

Europa-Kommissionen har den 8. februar 2024 vedtaget en opdateret meddelelse om markedsafgrænsning. Meddelelsen, der har til formål at afgrænse det relevante marked, revideres med ny og mere omfattende vejledning, som blandt andet skal reflektere samfundsmæssige og teknologiske ændringer, såsom digitalisering og globalisering. Den reviderede meddelelse har til hensigt at øge gennemsigtigheden og retssikkerheden inden for markedsafgrænsning, mindske Kommissionens egen administrative byrde samt forbedre virksomheders muligheder for intern beslutningstagning.

Baggrund

Europa-Kommissionen ("Kommissionen") har den 8. februar 2024 vedtaget en revideret meddelelse om markedsafgrænsning ("Meddelelsen"). Dette er første gang, at Meddelelsen revideres siden dens vedtagelse i 1997, og er kulminationen på en længerevarende evalueringsproces, der blev påbegyndt i april 2020.

Den reviderede Meddelelse indeholder udvidet og opdateret vejledning om markedsafgrænsning, hvilket er et afgørende mellemliggende skridt i Kommissionens vurdering af konkurrencesager, herunder sager om konkurrencebegrænsende aftaler, misbrug af dominans og fusioner. Formålet med markedsafgrænsning er at afgrænse det relevante marked for herved at identificere de faktiske og potentielle konkurrenter, der begrænser virksomhedens forretningsmæssige beslutninger. Markedsafgrænsning er således et redskab, som Kommissionen anvender til at identificere og definere grænserne for konkurrence mellem virksomheder.  

Hvorfor har Kommissionen vedtaget en revideret meddelelse?

Siden vedtagelsen af den oprindelige Meddelelse i 1997 er der sket betydelige samfundsmæssige og teknologiske ændringer. Med den reviderede Meddelelse har Kommissionen forsøgt at imødekomme disse ændringer, der blandt andet omfatter digitalisering, nye måder at udbyde varer og tjenesteydelser på samt den mere indbyrdes forbundne og globaliserede karakter af kommercielle udvekslinger. 

Derudover er der i de over 20 år siden den oprindelige Meddelelse blev vedtaget i 1997, blevet afsagt et utal af afgørelser fra både Kommissionen og EU-Domstolen i forbindelse med konkurrencesager. Den reviderede Meddelelse indeholder derfor også opdateringer og præciseringer, der er nødvendige for at bringe Meddelelsen i overensstemmelse med den etablerede retspraksis. Endelig afspejler Meddelelsen også Kommissionens politiske overvejelser fra Kommissionsmeddelelsen "En konkurrencepolitik egnet til nye udfordringer", der blev offentliggjort i november 2021.

Indsigt i metoden til at afgrænse de relevante markeder øger gennemsigtigheden i Kommissionens beslutningstagning, hvilket resulterer i en række fordele. For det første mindskes Kommissionens egen administrative byrde ved konkurrencesager. For det andet øges retssikkerheden for parterne i en konkret konkurrenceretlig sag, da det medfører større forudsigelighed vedrørende Kommissionens vurderinger. Derudover vil virksomheder i højere grad kunne tage hensyn til disse faktorer i deres interne beslutningstagning, for eksempel når virksomhedsovertagelser overvejes.

Forskelle fra den tidligere 1997-Markedsmeddelelse

Kommissionen fremhæver blandt andet følgende centrale emner i den reviderede Meddelelse:

  1. Øget fokus på, at ikke-prismæssige parametre, herunder eksempelvis være innovation, kvalitet, forsyningssikkerhed og bæredygtighed, spiller en rolle for markedsafgrænsningen.
  2. Digitale markeder, såsom flersidede markeder og digitale økosystemer (dvs. produkter, der opbygges omkring et mobilt styresystem).
  3. Innovationsintensive industrier, hvor virksomheder konkurrerer på innovation.
  4. Dynamiske og fremadrettede vurderinger, især på markeder kendetegnet ved strukturelle ændringer, såsom lovgivningsmæssige og teknologiske ændringer.
  5. Faktorer der lægges til grund ved afgrænsningen af et marked som værende globalt, EØS-dækkende, nationalt eller lokalt mv.
  6. Kvantitative metoder, der anvendes ved markedsafgrænsning, såsom SSNIP-testen ("Small but Significant and Non-Transitory Increase in Price").
  7. Alternative parametre, der er relevante for beregning af markedsandele.
  8. Overblik over dokumentationskilder samt deres bevisværdi i markedsafgrænsningsanalyser.

Plesners bemærkninger

Siden vedtagelsen af den oprindelige Meddelelses i 1997 har verden ændret sig markant. En revideret Meddelelse er en positiv og nødvendig tilpasning af et helt centralt element i konkurrencesager, og den vil være et væsentligt og forbedret bidrag i fremtidige sager.  

Selvom den reviderede Meddelelse ikke er bindende for de nationale konkurrencemyndigheder ("NCA") inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), vil den reviderede Meddelelse også have stor betydning for og tjene som et vejledende bidrag i NCA'ernes, herunder de danske konkurrencemyndigheders, vurderinger af markedsafgrænsninger. (Forarbejderne til den danske konkurrencelov henviser til den oprindelige Meddelelse fra 1997 som vejledende for afgrænsningen af det relevante marked.)

CMA (the Competition and Markets Authority i UK) og DOJ/FTC (US Department of Justice/Federal Trade Commission) har i øvrigt også indenfor de seneste år (henholdsvis 2021 og 2023) revideret deres respektive retningslinjer for fusioner, hvilket også omfatter justeringer vedrørende markedsdefinitionen.

Se den reviderede Meddelelse

Se den oprindelige Meddelelse vedtaget i 1997

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret