Byggekartelsagen: Entreprenør frifundet pga. for sen sigtelse

Retten i Helsingør frifinder entreprenørvirksomhed og direktør for overtrædelse af konkurrenceloven, fordi det ikke var godtgjort, at politiet havde rejst sigtelse inden udløbet af den 5-årige forældelsesfrist.

Entreprenørvirksomheden var tiltalt for forud for afgivelse af et bud på en bestemt entreprise at have udvekslet oplysninger om priser og andre vilkår for entreprisen med en anden entreprenør, som tidligere har modtaget en bøde for bl.a. at have udvekslet oplysninger om den pågældende entreprise. Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om, at virksomheden skulle idømmes en bøde på ikke under DKK 800.000, og at direktøren skulle idømmes en bøde på DKK 25.000.

I henhold til konkurrenceloven kan der imidlertid ikke idømmes bøder, medmindre der er rejst sigtelse senest 5 år efter overtrædelsen. I sagen var der enighed om, hvornår forældelsesfristen udløb, men tiltalte bestred, at der var rejst sigtelse inden for fristen.

En politiassistent havde tre uger inden fristen ringet til direktøren og efterfølgende kortfattet noteret i politirapporten, at de tiltalte telefonisk var gjort bekendt med at være sigtet. Samtalen blev dog ikke fulgt op med en email eller andet skriftligt materiale med angivelse af den præcise sigtelse. På baggrund af vidneforklaringerne lagde retten til grund, at navnet på entreprisen og "prisaftaler" blev nævnt under telefonsamtalen, men de tiltalte bestred, at politiassistenten havde rejst sigtelse for overtrædelse af konkurrenceloven. På denne baggrund fandt retten det ikke godtgjort, at de tiltalte på behørig vis blev sigtet under telefonsamtalen. 

Nogle dage inden fristen havde politiassistenten kontaktet virksomhedens almindelige advokat og fulgt samtalen op med en email, der bl.a. indeholdt nærmere sigtelse af de tiltalte for overtrædelse af konkurrenceloven, samt sagens bilag. Advokaten optrådte dog ikke som forsvarsadvokat for de tiltalte, og der kunne derfor ikke ske sigtelse af de tiltalte ved fremsendelse til advokaten. 

Retten lagde til grund, at materialet på et tidspunkt var blevet videresendt til de tiltalte, men anså det ikke for godtgjort, at dette skete inden fristens udløb, eller at de tiltalte på anden måde blev bekendt med sigtelsen inden for fristen. Ifølge de tiltalte skete dette først på et møde med advokaten måneden efter. 

På denne baggrund fandt retten, at der ikke var et fornødent sikkert grundlag for at antage, at de tiltalte blev bekendt med den nærmere sigtelse før udløbet af forældelsesfristen. De tiltalte blev derfor frifundet, uden at der blev taget stilling til, om konkurrenceloven var overtrådt.

Dommen viser, at idømmelse af en bøde for overtrædelse af konkurrencereglerne som klart udgangspunkt forudsætter, at tiltalte inden 5 år fra overtrædelsen har modtaget en skriftlig sigtelse, herunder med tydelig beskrivelse af overtrædelsen samt angivelse af de overtrådte regler.

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret