Bøde for vildledende oplysninger i fusionsanmeldelse

METRO Cash & Carry Danmark ApS er blevet idømt en bøde for afgivelse af ufuldstændige oplysninger til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i fusionsanmeldelsen af Euro Cater A/S' overtagelse af to Metro-varehuse i 2014. Sagen er et eksempel på konkurrencemyndighedernes øgede fokus på rigtigheden og kvaliteten af de oplysninger, parterne indleverer i fusionsanmeldelser.

Ved dom af 21. april 2017 fra Retten i Glostrup blev METRO Cash & Carry Danmark ApS ("Metro") idømt en bøde på 50.000 kr. for at have afgivet vildledende eller urigtige oplysninger i en fusionsanmeldelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ("styrelsen").

Det er strafbart at afgive urigtige eller vildledende oplysninger til konkurrencemyndighederne. I forbindelse med fusionsanmeldelser afgiver parterne erklæring på, at oplysningerne i anmeldelsen er korrekte, da myndighederne i visse tilfælde lægger oplysningerne uprøvet til grund for deres afgørelser.

Sagen viser, at konkurrencemyndighederne i stigende omfang har fokus på, at oplysninger afgivet i fusionsanmeldelser er korrekte og fyldestgørende, da myndighederne ellers risikerer at træffe materielt forkerte afgørelser.

Således har også EU-kommissæren for konkurrence, Margrethe Vestager, i december 2016 oplyst, at EU-Kommissionen har åbnet en sag, hvor de undersøger korrektheden af de oplysninger, der blev afgivet i forbindelse med anmeldelsen af Facebooks overtagelse af WhatsApp i 2014. Her blev det oplyst, at man ikke ville kunne dele brugerdata mellem de to platforme, hvilket imidlertid nu er sket efter transaktionens gennemførelse. EU-Kommissionen har herudover iværksat en undersøgelse af op til fem unavngivne tidligere fusioner, hvor man vil verificere de oplysninger, der blev afgivet i fusionsanmeldelserne.

EU-Kommissionen vælger i visse sager også allerede under sagsbehandlingen at anmode fusionsparterne om adgang til emails og andre interne dokumenter for at verificere oplysninger fra fusionsanmeldelsen. Der er også set eksempler på, at styrelsen i Danmark har foretaget lignende undersøgelser i behandlingen af fusionsanmeldelser.

Kort om dommen

Sagen vedrører den fusionsanmeldelse, der blev indgivet til styrelsen i november 2014 i forbindelse med Euro Cater A/S' overtagelse af to af Metros varehuse i Danmark. Overtagelsen blev senere opgivet, og fusionsanmeldelsen blev trukket tilbage.

Styrelsen stillede som en del af sin undersøgelse af fusionen en række spørgsmål til fusionens parter. I et af disse spørgsmål blev parterne bedt om at oplyse, om der havde været interessetilkendegivelser fra tredjeparter om overtagelse af et eller flere Metro-varehuse. Metro havde modtaget en henvendelse fra en dansk virksomhed om en mulig overtagelse af dele af Metro. Metro og virksomheden opgav imidlertid efter kort tid at gå videre med en eventuel handel. Henvendelsen fra virksomheden blev ikke anført i svaret til styrelsen, da Metro vurderede, at henvendelsen ikke havde været seriøs nok til, at den var relevant at nævne for styrelsen.

Styrelsen vurderede dog, at det var centralt for styrelsens vurdering af fusionen, fordi alternative scenarier, herunder andre købere, skal vurderes i forhold til transaktionens påvirkning af konkurrencen på markedet. Retten fandt, at henvendelsen fra den potentielle køber faldt inden for det specifikke spørgsmål, der var stillet af styrelsen, og at henvendelsen derfor burde have været nævnt i svaret. Således fandt retten, at det ikke tilkommer parterne at udvælge, hvilke oplysninger de vil afgive i forbindelse med en fusionsanmeldelse.

Dommen fastslår også, at METRO Cash & Carry Danmark ApS var rette anklagede, selvom Metro gjorde gældende, at det var dets tyske moderselskab, der havde indleveret svarene til styrelsen. Det var blandt andet begrundet med, at METRO Cash & Carry Danmark ApS, og ikke det tyske moderselskab, var part i aftalen med Euro Cater A/S. På baggrund af dommen kan det dog ikke afvises, at en virksomhed også under andre omstændigheder kan risikere at blive ansvarlig for manglende iagttagelse af oplysningspligten på baggrund af svar indleveret af et koncernforbundet selskab.

Læs mere om sagen i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressemeddelelse

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret