Klagenævnet for Udbud præciserer ordregivers pligt til at beskrive evalueringsmetoden

Udbudslovens § 160, stk. 1, der forpligter ordregiver til at beskrive evalueringsmetoden for indgivne tilbud, skal ikke fortolkes videre end dens ordlyd og bemærkninger giver sikker dækning for. Det har Klagenævnet for Udbud slået fast i en ny kendelse af den 8. august 2017. I sagen har klagenævnet fundet, at der ikke er hjemmel til at forpligte ordregiver til at offentliggøre hældningsgraden på den lineære pointmodel, som i den konkrete sag dannede grundlag for evalueringen af tilbuddene for så vidt angår det økonomiske underkriterium.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indgav den 15. december 2016 en klage til Klagenævnet for Udbud med påstand om, at Region Midtjyllands beskrivelse af evalueringsmetoden for et offentligt udbud efter Udbudsloven var i strid med Udbudslovens § 160, stk. 1. Styrelsen mente ikke, at beskrivelsen levede op til bestemmelsens krav, idet den kun angav, at regionen anvendte et lineært pointsystem, men ikke angav hældningsgraden for modellens tildeling af point.

Udbudslovens § 160, stk. 1 forpligter ordregiver til at beskrive evalueringsmetoden i udbudsbetingelserne, men hverken Udbudslovens § 160, stk. 1, eller andre bestemmelser i Udbudsloven fastsætter, hvad der nærmere skal forstås ved "evalueringsmetoden".

Ifølge lovbemærkningerne til bestemmelsen forstås ved evalueringsmetoden den systematik, som vil blive anvendt ved tilbudsevalueringen, når ordregiver skal identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Formålet med forpligtelsen til at angive evalueringsmetoden i udbudsbetingelserne er blandt andet at sikre, at ordregiver ikke har et ubetinget frit valg ved evalueringen.

Klagenævnet for Udbud var enig med Region Midtjylland i, at det savnede mening at fastlægge hældningsgraden, før tilbuddene var indgivet, og klagenævnet fandt således, at en beskrivelse, der kun oplyser om den valgte pointmodel (for eksempel en lineær model), men ikke angiver hældningsgraden, er en tilstrækkelig beskrivelse til at opfylde forpligtelsen i Udbudslovens § 160, stk. 1.

Klagenævnet afviste, at regionen ville have et ubetinget frit valg ved evalueringen, hvis hældningsgraden ikke var oplyst i udbudsbetingelserne, og derfor var regionens beskrivelse ikke i strid med formålet med Udbudslovens § 160, stk. 1.

Kendelsen har således principiel karakter, fordi den præciserer, at tilbudsgiver ikke har krav på at kende alle detaljer af evalueringsmetoden forud for afgivelse af tilbud på en udbudsopgave. Denne retsstilling er udtryk for en indskrænkning af forpligtelsens rækkevidde set i forhold til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om evalueringsmetoder, hvori er angivet, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at det ikke er tilstrækkeligt at angive en sådan overordnet vurdering af evalueringsmetoden.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udtalt, at den tager nævnets kendelse til efterretning og reviderer vejledningen i overensstemmelse med kendelsen.

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressemeddelelse

Læs Klagenævnet for Udbuds 
kendelse

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret