Fair og lige konkurrencevilkår mellem offentlige og private

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har netop indgået en bred politisk aftale, der skal sikre private virksomheder bedre mod unfair konkurrence fra det offentlige. Aftalen indebærer bl.a., at det offentlige skal sætte sine priser efter internationale standarder, således at private virksomheder ikke underbydes. Samtidig skal der etableres en uafhængig klagemyndighed, hvortil private virksomheder kan klage, hvis de oplever unfair konkurrence fra det offentlige.

Regeringen har netop indgået en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, der har til formål at sikre fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører.

Det fremgår af aftalen, at baggrunden for denne er, at private virksomheder i stigende grad oplever konkurrence fra det offentlige. I nogle tilfælde kan der være gode grunde til, at det offentlige varetager opgaver i konkurrence med private virksomheder, men det er i så fald vigtigt, at konkurrencen sker på fair og lige vilkår, da det offentlige ellers risikerer at udkonkurrere de private virksomheder.

Aftalen indebærer følgende:
  • Ændrede regler for prissætning: Reglerne for prissætning ændres, således at det offentliges prissætning så vidt muligt skal ske i overensstemmelse med OECD's anbefalinger til prissætning af offentlige ydelser. Det betyder f.eks. at det offentlige skal medregne lån og profit på samme måde som en privat virksomhed. Ændringer i de statslige prissætningsregler vil træde i kraft efteråret 2018, mens ændringer i de kommunale og regionale prissætningsregler vil blive indført, når der er vedtaget lovgivning herom i 2019.

  • Klarere regler for kontrolbud: Reglerne for kontrolbud skal ændres med henblik på at sikre større åbenhed omkring regioner og kommuners kontrolbud. Større åbenhed skal skabes ved, at der skal indføres en pligt til at foretage opfølgning på det afgivne kontrolbud hvert andet år, og denne opfølgning skal forelægges kommunalbestyrelsen eller regionsrådet. Der skal samtidig udarbejdes en ny og forbedret vejledning til kommuner og regioner, som vil understøtte efterlevelsen af reglerne og kendskabet til "det gode kontrolbud".

  • Bedre klageadgang: Der skal etableres en ny og uafhængig klagemyndighed, hvortil private virksomheder kan klage, hvis de oplever unfair konkurrence. Formålet hermed er gøre det lettere for private virksomheder at klage, hvis de oplever unfair konkurrence fra det offentlige, og sikre en hurtigere sagsbehandling.

  • Begrænsning af opgaver udført af det offentlige selv: En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Kommuners Landsforening, Danske Regioner, Dansk Industri, Dansk Erhvervs samt Økonomi- og Indenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og Finansministeriet, skal komme med konkrete forslag til hvilke opgaver, det offentlige fremover ikke skal udføre selv, men skal varetages af private virksomheder. Arbejdsgruppens arbejde forventes afsluttet allerede ved udgangen af juni 2018, hvorefter aftaleparterne vil drøfte forslagene.

Plesner følger det politiske arbejde med at skabe bedre konkurrencevilkår for de private virksomheder tæt og vil løbende informere om lovændringer og andre tiltag, som iværksættes.

Læs den politiske aftale her.

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret