Femte hvidvaskdirektiv vedtaget

Det femte hvidvaskdirektiv (5AMLD) er netop blevet vedtaget i EU. De nye regler om hvidvask er særligt målrettet mod terroristers og andre kriminelles brug af elektroniske penge og det virtuelle valutamarked. Direktivet skal implementeres i national ret senest den 10. januar 2020. I denne Insight redegør Plesners specialister inden for hvidvasklovgivningen for de væsentligste ændringer, der følger af 5AMLD.

Kun godt 12 måneder efter, at den seneste hvidvasklov trådte i kraft, blev den seneste ændring i hvidvasklovgivningen på europæisk plan, femte hvidvaskdirektiv (5AMLD) den 19. juni 2018 offentliggjort i EU-Tidende. 

Færdiggørelsen af det forrige, fjerde, hvidvaskdirektiv i 2015 faldt sammen med terrorangrebene i Paris og Bruxelles, som illustrerede, at terrorister i vidt omfang var i stand til at benytte nye former for anonyme finansielle produkter, f.eks. elektroniske pengeprodukter og virtuelle valutaer, som var undtaget fra sædvanlige kundelegitimationskrav. Terroristerne kunne dermed finansiere deres aktiviteter uden om den hvidvaskkontrol, der gælder for "traditionelle" finansielle produkter. Allerede ganske kort tid efter vedtagelsen af fjerde hvidvaskdirektiv blev det derfor klart, at der i EU-Kommissionen var et ønske om at ændre direktivet og blandt andet reducere eller helt fjerne undtagelserne for elektroniske penge og også inddrage det virtuelle valutamarked under direktivets anvendelsesområde. Med 5AMLD er disse ændringer blevet en realitet med virkning senest fra 10. januar 2020.

I det følgende redegøres der for de væsentligste ændringer i 5AMLD.

Virtuelle valutaer

For første gang inkluderes visse markedsdeltagere i markedet for virtuelle/digitale/krypto valutaer som Bitcoin, Litecoin m.v. som forpligtede enheder under hvidvasklovgivningen. Det drejer sig konkret om "udbydere af valutaveksling mellem virtuelle valutaer og fiatvalutaer" og "udbydere af virtuelle tegnebøger". Hensigten med at inddrage netop disse markedsdeltagere under hvidvasklovgivningen er, at de opfattes som de primære kontaktpunkter mellem det virtuelle valutamarked og det traditionelle finansielle system.

Der indføres i denne forbindelse et registreringskrav for "udbydere af valutaveksling mellem virtuelle valutaer og fiatvalutaer og udbydere af virtuelle tegnebøger.

Elektroniske pengeprodukter

De nationale myndigheders muligheder for at undtage elektroniske pengeprodukter fra kundelegitimationskravene strammes yderligere således, at både den månedlige transaktionsgrænse for genopladelige produkter og grænsen for den lagrede værdi begge reduceres fra 250 til 150 euro. Derudover fjernes adgangen for medlemsstaterne til at forhøje grænsen for den lagrede værdi til 500 euro.

På tilsvarende vis reduceres grænsen for, hvornår der i tilfælde af kontantudbetalinger fra elektroniske pengeprodukter - uanset undtagelserne - skal anvendes kundelegitimation fra 100 til 50 euro.

Endelig pålægges medlemsstaterne at sikre, at kortindløsere kun accepterer betalinger med anonyme forudbetalte pengeprodukter fra tredjelande, hvis produkterne opfylder krav, der svarer til undtagelserne i 5AMLD. I tillæg hertil får medlemsstaterne mulighed for helt at forbyde betaling med anonyme forudbetalte kort.

Højrisikotredjelande

Der indføres detaljerede krav til skærpede kundelegitimationsprocedurer for kunder fra identificerede højrisikotredjelande ligesom der også indføres mere detaljerede krav til den løbende overvågning af sådanne kundeforhold.

I tillæg hertil gives de enkelte medlemsstater mulighed for - med respekt af EU's internationale forpligtelser

  • at nægte forpligtede enheder fra højrisikotredjelande at etablere sig i medlemsstaten
  • at forhindre forpligtede enheder fra medlemsstaten i at etablere sig i højrisikotredjelande
  • at kræve forøgede tilsyns og/eller revisionsmæssige tiltag i relation til filialer og datterselskaber i højrisikotredjelande
  • at kræve at finansielle virksomheder ændrer eller opsiger korrespondentforhold med respondenter i højrisikotredjelande

Øvrige ændringer

Blandt de øvrige ændringer i 5AMLD, der er værd at bemærke er følgende:

  • Kunsthandlere, gallerier, auktionshuse og andre lignende mellemmænd i kunstverdenen omfattes nu af hvidvasklovgivningen i det omfang transaktionens værdi er mindst 10.000 euro
  • Personer, der opbevarer, handler med eller formidler handel med kunstværker, herunder freeports [sic], omfattes nu af hvidvasklovgivningen i det omfang transaktionens værdi er mindst 10.000 euro
  • Fristen for at gennemføre kundelegitimation på eksisterende anonyme konti eller bankbøger fremrykkes til 10. januar 2019 (eller det tidligere tidspunkt, hvor den pågældende benyttes) og udvides til også at gælde anonyme bankbokse
  • Hver medlemsstat forpligtes til at etablere et PEP-register svarende til det Danmark allerede har etableret og på baggrund heraf skal EU-Kommissionen etablere et konsolideret PEP-register for hele EU

Seneste nyt om Erhvervsstrafferet

Erhvervsstrafferet