EU vedtager 12. pakke af sanktioner mod Rusland

Den 18. december 2023 vedtog EU den 12. pakke af sanktioner mod Rusland, der indfører yderligere import- og eksportforbud over for Rusland og foranstaltninger til bekæmpelse af omgåelse af sanktioner.

Den 12. pakke af sanktioner mod Rusland omfatter bl.a. følgende foranstaltninger:

  • Yderligere eksportforbud, dvs. i forhold til dobbelt anvendelse/avanceret teknologi og industriprodukter (såsom maskiner og maskindele, råvarer, lasere og batterier). Listen over enheder, der er knyttet til Ruslands militærindustrielle kompleks, og for hvilke der gælder strengere eksportforbud, er også blevet udvidet med 29 russiske enheder og enheder fra tredjelande, herunder enheder registreret i Usbekistan og Singapore. 
  • Yderligere importforbud, navnlig forbud mod import af diamanter (herunder russiske diamanter der er poleret i tredjelande og laboratoriefremstillede diamanter) samt råvarer til stålproduktion, forarbejdede aluminiumsprodukter og andre metalvarer. Den nye pakke indeholder også nye foranstaltninger til stramning af olieprisloftet og et forbud mod import af flydende propangas. 
     
  • Yderligere forbud mod levering af tjenesteydelser. Direkte eller indirekte salg, levering, overførsel, eksport eller levering af virksomheds- og designrelateret software (f.eks. ERP-systemer, CRM-systemer, BI-systemer) er blevet tilføjet listen over forbudte tjenesteydelser, som allerede omfatter bl.a. virksomhedsledelse og konsulentydelser, revision, PR-ydelser, juridiske ydelser og IT-konsulentydelser. Det er i denne forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at undtagelsen i forhold til ydelse af disse tjenester, der udelukkende er bestemt til brug for juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, og som ejes eller kontrolleres alene eller i fælleskab af en juridisk person, enhed eller organ, der er stiftet eller oprettet i henhold til lovgivningen i en stat, der er medlem af det Europæiske økonomiske Samarbejdsområde, Schweiz eller et partnerland (f.eks. datterselskaber af selskaber etableret i EU), er ændret til en undtagelse, der kræver tilladelse fra de kompetente nationale myndigheder efter 20. juni 2024. Dette er yderst relevant for moderselskaber, der er etableret i EU, og som yder sådanne tjenester til deres russiske datterselskaber.  

  • Yderligere foranstaltninger til forebyggelse af omgåelse. Mest bemærkelsesværdigt er en forpligtelser for operatører til kontraktligt at forbyde reeksport af solgte varer til Rusland. På nuværende tidspunkt gælder dette forbud dog kun i forhold til visse følsomme varer, herunder varer med tilknytning til luftfart, flybrændstof, skydevåben og varer opført på den fælles liste over højt prioriterede områder. Andre foranstaltninger til forebyggelse af omgåelse omfatter (bl.a.) en udvidelse af anvendelsesområdet for transitforbuddet og nye rapporteringskrav, når enheder i EU, som for mere end 40 %’s vedkommende ejes direkte eller indirekte af russiske statsborgere eller enheder, der er etableret i Rusland, foretager overførsel af midler ud af EU.
     
  • Yderligere  71 personer og 33 enheder er blevet opført på listen over fysiske og juridiske personer, der er omfattet af indefrysning af aktiver og forbuddet mod at stille midler og økonomiske ressourcer til rådighed. De nye tilføjede enheder omfatter virksomheder fra IT-sektoren. Den nye pakke åbner også op for muligheden for at sanktionere personer, der drager fordel af tvungen overdragelse af ejerskab eller kontrol med russiske datterselskaber af EU-virksomheder. 

I forlængelse af de nye restriktive forholdsregler har EU også udvidet fristen for at opnå tilladelse til at sælge sanktionerede produkter i Rusland med henblik på at afhænde russiske aktiver fra 31. december 2023 til 30. juni 2024. 

Den nye pakke af sanktioner kommer mindre end én uge efter, at EU-Kommissionen kunne orientere om en politisk aftale om nye regler, der kriminaliser overtrædelse af EU-sanktioner, og som søger at harmonisere de pågældende strafbare handlinger, der medfører overtrædelse af EU-sanktioner, og straffene gælder derfor på tværs af EU (herunder straf på mindst 5 års fængsel for visse overtrædelser). Den politiske aftale afventer Rådets og Europa-Parlamentets formelle vedtagelser, hvorefter den vil træde i kraft på den 20. dag efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Vil du vide mere?

Rådets forordning (EU) 2023/2878 af 18. december 2023 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine  

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2023/2875 af 18. december 2023 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed  

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2023/2873 af 18. december 2023 om ændring af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed 
 
EU-Kommissionens pressemeddelelse om vedtagelsen af den 12. pakke af sanktioner mod Rusland på grund af landets fortsatte ulovlige krig mod Ukraine

EU-Kommissionens pressemeddelelse om den politiske aftale om nye regler, der gør det strafbart at overtræde EU-sanktioner  

Seneste nyt om Eksportkontrol og Handelssanktioner

Eksportkontrol og Handelssanktioner