EU’s 11. sanktionspakke skal modvirke omgåelse af sanktioner

Mere end en måned efter G7-topmødet i Hiroshima er EU nået til enighed om en aftale om den 11. sanktionspakke mod Rusland efter Ruslands invasion af Ukraine. Det centrale fokus i den nye sanktionspakke er at begrænse risici for omdirigering og omgåelse.

Den 11. sanktionspakke har været længe ventet siden G7-topmødet i slutningen af maj 2023. Det har ikke været en hemmelighed, at det største fokus for EU (og EU’s partnerlande) for så vidt angår sanktioner i relation til Rusland på det seneste har været, hvordan den aktuelle omgåelse af sanktionerne kunne forhindres. 

Dette har givet anledning til overvejelser om, i hvilket omfang EU ville inkludere sekundære sanktioner som i USA’s sanktionsregime (dvs. at personer/enheder i tredjelande kan straffes for ikke at følge EU’s sanktioner, selvom de pågældende tredjelande ikke hører under EU’s jurisdiktion) som et middel til at støtte EU’s bestræbelser på at forhindre omgåelse af sanktionerne. 

I en oversigt over spørgsmål og svar udsendt af EU-Kommissionen i forbindelse med den nye 11. sanktionspakke, gør EU-Kommissionen det klart, at EU sanktioner ikke gælder ekstraterritorialt, og at EU "[ikke] beder operatører, der ikke er omfattet af EU’s jurisdiktion, om at overholde vores sanktioner". Det er i stedet meningen, at de nye foranstaltninger skal være rettet mod fremmede operatører, som "deltager i omgåelse af EU sanktioner, fx ved at reeksportere sanktionsbelagte EU produkter til Rusland" (dansk oversættelse). 

De foranstaltninger, som er gennemført i den nye sanktionspakke omfatter bl.a.: 

  • Indførelsen af et værktøj til modvirkning af omgåelse, der vil gøre det muligt for EU at begrænse salg, levering, overførsel eller eksport af bestemte varer med dobbelt anvendelse og visse sanktionsbelagte produkter og teknologi til tredjelande (ud over Rusland), som Rådet har identificeret systematisk og vedholdende har undladt at forhindre salg, levering, overførsel eller eksport til Rusland af produkter og teknologi, som er eksporteret fra Unionen, til trods for Unionens tidligere opsøgende tiltag og bistand til de pågældende lande. Disse forbud vil specifikt blive anført i bilag XXXIII til Rådets forordning (EF) nr. 833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, som destabiliserer situationen i Ukraine, hvor produktets KN-kode, en varebeskrivelse og hvilket land, forbuddet vedrører, vil blive anført. På nuværende tidspunkt er der intet anført i bilag XXXIII. 
  • Som en yderligere foranstaltning til at forhindre omgåelse, udvides transitforbuddet, som forbyder transport af varer gennem Rusland således, at det også dækker i) produkter og teknologi, som kan bidrage til Ruslands militære og teknologiske forbedring eller til udvikling af dets forsvars- og sikkerhedssektorer, og ii) produkter og teknologi, som er egnet til brug inden for luftfarts- eller rumindustrien samt jetbrændstoffer og brændstofadditiver.
  • Gennemførelse af yderligere eksportrestriktioner, herunder restriktioner for salg, levering, overførsel eller eksport af visse typer maskinel og visse teknologiske produkter, der er fundet på slagmarken i Ukraine, eller udstyr, der er nødvendigt for at fremstille sådanne produkter. 87 enheder - herunder enheder fra Kina, De Forenede Arabiske Emirater, Usbekistan, Syrien og Armenien, er blevet tilføjet listen over enheder, der støtter Ruslands militære og industrielle kompleks i landets angrebskrig mod Ukraine. De er underlagt strengere eksportrestriktioner med hensyn til produkter med dobbelt anvendelse og avanceret teknologi. 
  • Forbud mod at sælge, licensere eller på anden måde overføre (herunder ved at give ret til at få adgang til eller genanvende) intellektuelle ejendomsrettigheder eller forretningshemmeligheder, der anvendes i forbindelse med produkter og teknologier, der er underlagt sanktioner, eller mod levering, fremstilling, vedligeholdelse og brug af de pågældende produkter og teknologi til russiske enheder/personer til brug i Rusland. Dette udvider omfanget af eksportforbuddene yderligere. 
  • I tillæg til de nuværende forbud mod import, køb og overførsel af russiske jern- og stålprodukter, skal importører af jern- og stålprodukter forarbejdet i et tredjeland nu på importtidspunktet fremlægge dokumentation for, at jern- og stålprodukterne ikke indeholder forbudte råstoffer fra Rusland. 
  • Yderligere 71 personer og 33 enheder er tilføjet listen over fysiske og juridiske personer, som bliver omfattet af indefrysning af aktiver og forbuddet mod at stille midler og økonomiske ressourcer til rådighed. De nyligt tilføjede enheder omfatter russiske IT-virksomheder og to banker (MRB Bank og CMRBank).
  • Et forbud mod fem russiske medier (RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook og Katehon).
  • Nye forbud inden for søtransport (fx i forhold til at anløbe havne) og energi (fx i forhold til undtagelser fra importforbuddet vedrørende råolie). 

I forlængelse af de nye restriktive forholdsregler har EU også udvidet fristen for at opnå tilladelse til at sælge sanktionerede produkter i Rusland med henblik på at afhænde russiske aktiver fra 30. september 2023 til 31. december 2023. 

Med EU-Kommissionens fortsatte fokus på omgåelse af EU sanktionerne bør virksomheder gennemgå deres nuværende complianceprogrammer i forhold til eksportkontrol og handelssanktioner, så det kan vurderes, hvorvidt der bør tages yderligere restriktive forholdsregler mod, at produkter omfattet af sanktioner reeksporteres til Rusland.

Plesners team for international handel er klar til at hjælpe med en sådan complianceøvelse og komme med forslag til, hvilke yderligere begrænsende forholdsregler, der kan og bør overvejes. 

Læs EU Tidende, L 159I, 23. juni 2023

Læs EU-Kommissionens spørgsmål og svar til den 11. pakke af restriktive forholdsregler mod Rusland 

Seneste nyt om Eksportkontrol og Handelssanktioner

Eksportkontrol og Handelssanktioner