Klagenævnet for Udbud tilsidesætter ordregivers pointtildeling af kvalitativt underkriterium

Klagenævnet for Udbud har i en nylig kendelse fundet grundlag for at tilsidesætte ordregivers pointtildeling af et kvalitativt underkriterium. Klager var blevet tildelt det samme antal point som den vindende tilbudsgiver, selvom ordregivers begrundelse for pointtildelingen indikerede, at klager skulle have haft et højere antal point.

Baggrund

En række sjællandske kommuner iværksatte i oktober 2018 et fælles udbud af en kontrakt om anskaffelse af et ESDH-system som en service (elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem).

Ved udløbet af tilbudsfristen havde fem virksomheder afgivet tilbud, herunder Fujitsu A/S ("Fujitsu") og Formpipe Software A/S ("Formpipe"). Ved brev af 12. april 2019 meddelte kommunerne, at man havde besluttet at tildele kontrakten til Fujitsu.

Inden udløbet af standstill-perioden indgav Formpipe en klage til Klagenævnet for Udbud over tildelingen af kontrakten til Fujitsu.

Formpipe gjorde bl.a. gældende, at man skulle have haft et højere antal point for underkriteriet "Kvalitet". Både Formpipe og Fujitsu var blevet tildelt syv ud af maksimalt otte point for dette underkriterium. Det i evalueringsrapporten angivne om de to tilbuds opfyldelse af dette underkriterium indikerede imidlertid, at Formpipe skulle være tildelt et højere antal point end Fujitsu, idet Formpipes tilbud på visse delkriterier var blevet bedømt bedre end Fujitsus tilbud.

Klagenævnets kendelse

Klagenævnet henviste indledningsvist til, at ordregivere efter fast praksis i forhold til den kvalitative evaluering af tilbuddene har et vidt skøn, også i relation til det antal point, som de enkelte tilbud tildeles, og at Klagenævnet ikke erstatter ordregivers skøn med sit eget, men efterprøver alene, om grænserne for skønnet er overskredet.

Klagenævnet anførte herefter til, at det af kommunens evalueringsrapport fremgik, at kommunerne i relation til underkriteriet "Kvalitet" for tre af delkriterierne havde vurderet Formpipes opfyldelse af kriterierne for "særdeles høj", mens Fujitsus opfyldelse af de samme kriterier var vurderet "meget høj". For et fjerde delkriterium havde kommunerne vurderet Formpipe til at have en "meget høj grad" af opfyldelse, mens Fujitsu havde fået vurderingen "i høj grad".  

Eftersom kommunerne uanset disse forskelle i den sproglige vurdering havde tildelt både Formpipe og Fujitsu syv point for underkriteriet "Kvalitet", og idet kommunerne ikke under klagesagen havde godtgjort, at der var fejl i evalueringsrapporten, gav Klagenævnet Formpipe medhold i, at kommunerne ved at have tildelt Formpipe syv point havde overtrådt ligebehandlingsprincippet. 

Da Formpipe ved tildeling af otte i stedet for syv point ville have opnået en samlet set højere pointscore end Fujitsu, fandt Klagenævnet endvidere, at der var grundlag for annullation af tildelingsbeslutningen. 

Plesners bemærkninger

Det sker relativt sjældent, at en forbigået tilbudsgiver får medhold i en klage over ordregivers evaluering af de kvalitative kriterier. Det er som angivet ovenfor fastslået af klagenævnet i talrige afgørelser, at ordregivere har et vidt skøn ved den kvalitative evaluering, og at klagenævnet ikke erstatter ordregivers skøn med sit eget, men alene efterprøver, om grænserne for skønnet er overskredet.

Ovenstående kendelse viser, at såfremt en forbigået tilbudsgiver kan påpege konkrete uoverensstemmelser mellem det tildelte antal point og ordregivers begrundelse herfor, vil der være grundlag for, at Klagenævnet tilsidesætter ordregivers pointtildeling. Kendelsen understreger dermed også, at ordregiver skal være omhyggelig ved sin tilbudsevaluering og nøje sikre, at der er sammenhæng mellem det tildelte antal point og begrundelsen herfor. 

Se kendelsen fra Klagenævnet for Udbud

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret