Afvisning af tilbud på grund af manglende underskrift af støtteenheds ESPD

Klagenævnet for Udbud har i en kendelse af 27. januar 2021 fundet, at det ikke var i strid med udbudsreglerne, at ordregiver afviste et tilbud som ukonditionsmæssigt på grund af manglende underskrift af ESPD udfyldt af tilbudsgivers støtteenhed. Kravet om støtteenhedens underskrift af ESPD fremgik ikke eksplicit af udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne, men derimod af den ESPD-skabelon, som skulle anvendes i forbindelse med tilbudsafgivningen. 

Kort om sagen

Motorstyrelsen iværksatte den 3. marts 2020 et offentligt udbud af en fireårig rammeaftale om produktion og levering af nummerplader og tilknyttede ydelser. 

Det fremgik af udbudsbekendtgørelsen, at der skulle indgives særskilte ESPD'er for de enheder, som tilbudsgiver baserede sin økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen på, og af udbudsbetingelserne fremgik, at ESPD'er skulle indgives via EU-Supply. Hverken udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne indeholdt et krav om underskrift af støtteenheders ESPD'er. Det fremgik imidlertid af den ESPD-skabelon i EU-Supply, som skulle anvendes i forbindelse med tilbudsafgivningen, at støtteenheders ESPD'er skulle underskrives af de pågældende enheder. 


Af udbudsbetingelserne fremgik endvidere, at Motorstyrelsen var berettiget - og kunne være forpligtet - til at se bort fra tilbud, hvis bilagene hertil ikke var fremsendt eller korrekt udfyldt.

Ved tilbudsfristens udløb havde Motorstyrelsen modtaget tilbud fra Ketner-UTSCH A/S ("KU") og Nordic Plates ApS ("NP") med Samart S.A. ("Samart") som støtteenhed. Ved brev af 10. august 2020 afviste Motorstyrelsen NP's tilbud som ukonditionsmæssigt med henvisning bl.a. til, at ESPD'et for Samart ikke var underskrevet.

NP indbragte en klage for Klagenævnet for Udbud. NP gjorde gældende, at Motorstyrelsen havde handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudslovens § 2 ved at afvise NP's tilbud som ukonditionsmæssigt. NP gjorde tillige gældende, at Motorstyrelsen havde handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet ved ikke også at have afvist KU's tilbud som ukonditionsmæssigt, da KU ikke havde underskrevet sit ESPD.

Klagenævnet for Udbuds kendelse

Klagenævnet for Udbud tog ikke NP's påstande til følge.

I forhold til den manglende underskrift af ESPD'et for Samart udtalte Klagenævnet, at det af udbudsbetingelserne fremgik, at tilbudsgiver skulle indgive de relevante ESPD'er via EU-Supply, og at det af ESPD-skabelonen fremgik, at ESPD'er for eventuelle støtteenheder skulle udfyldes og underskrives af de pågældende enheder. 

Klagenævnet henviste herefter til, at det af udbudsbetingelserne fremgik, at ordregiver var berettiget til – og kunne være forpligtet til – at se bort fra et tilbud, hvis bilag ikke var fremsendt eller udfyldt korrekt. Da Samart ikke havde underskrevet sit ESPD, havde Motorstyrelsen derfor været berettiget til at afvise NP's tilbud som ukonditionsmæssigt. Det kunne ikke føre til andet resultat, at det ikke eksplicit var angivet i udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne, at ESPD'er for eventuelle støtteenheder skulle underskrives.

I forhold til den manglende underskrift af ESPD'et for KU udtalte Klagenævnet, at det hverken af udbudsbetingelserne eller ESPD-skabelonen fremgik, at tilbudsgivers eget ESPD skulle underskrives. Motorstyrelsen havde derfor ikke handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet ved ikke at have afvist KU's tilbud som ukonditionsmæssigt på grund af manglende underskrift af ESPD'et indgivet af KU. 

Plesners bemærkninger

Kendelsen er relevant for både ordregivere og tilbudsgivere, der håndterer ESPD'er i forbindelse med offentlige udbud.

Kendelsen viser, at såfremt tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen på en anden enhed, skal ESPD'et for denne enhed underskrives af den pågældende, selvom dette ikke fremgår eksplicit af udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne. Konsekvensen af manglende underskrift kan være, at tilbuddet afvises som ukonditionsmæssigt. Kendelsen fastslår således, at ordregiver er berettiget til at afvise tilbud i tilfælde af manglende underskrift af en støtteenheds ESPD. Kendelsen understreger dermed vigtigheden af, at tilbudsgiver overholder alle formelle krav ved deltagelse i udbud.  

Kendelsen bekræfter desuden, at der ikke stilles samme krav om underskrift til tilbudsgivers eget ESPD, medmindre ordregiver eksplicit har stillet krav herom i udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne. Dette skyldes, at kravet om underskrift af ESPD'er efter ESPD-skabelonen ikke gælder for tilbudsgivers eget ESPD. 

Læs Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27. januar 2021 her.

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret