Er din virksomhed klar til de nye barselsregler om øremærket orlov?

Lov om ændring af barselsloven blev vedtaget den 3. marts 2022 og træder i kraft den 1. juli 2022 med virkning for børn født eller modtaget den 2. august 2022 eller senere. Med de nye regler indføres blandt andet øremærket orlov og ligedeling af retten til barselsdagpenge efter fødsel. Ændringerne implementerer EU-direktivet 2019/1158 om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner. Ændringerne afspejler et ønske om at skabe mere ligestilling mellem forældres orlovsrettigheder.

Den nye barselslov introducerer flere ændringer, hvor det mest skelsættende er de nye regler om øremærket orlov. 

Efter lovændringen forbliver det samlede antal orlovsuger med ret til barselsdagpenge uændret. Efter barnets fødsel har forældrene dermed stadig tilsammen ret til 48 ugers orlov med barselsdagpenge, forudsat at beskæftigelseskravet i barselsloven er opfyldt. Mødre vil også fortsat have ret til orlov med barselsdagpenge i fire uger før forventet fødsel. 

De nye regler indfører imidlertid en ligelig fordeling af de 48 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen. Begge forældre har således som udgangspunkt ret til hver 24 ugers orlov med barselsdagpenge. 

Retten til 24 ugers orlov med barselsdagpenge fordeler sig som følger:

I de første 10 uger efter fødslen er 2 ud af moderens 10 ugers orlov med barselsdagpenge øremærket. I samme periode er 2 uger tillige øremærket for fædre/medmødre. Efter 10 uger efter fødslen har moderen ret til yderligere 14 ugers orlov med barselsdagpenge, hvoraf de 9 er øremærkede. Af de 24 ugers orlov med barselsdagpenge har faderen/medmoderen 22 uger tilbage, hvoraf 9 uger tillige er øremærkede. 

Dette medfører, at samlet 11 orlovsuger med barselsdagpenge er øremærket til hver forælder., Disse uger kan ikke overføres til den anden forælder. Den øremærkede orlov skal som udgangspunkt afholdes, inden barnet fylder et år. Hvis orloven ikke afholdes, bortfalder den. Derimod kan forældrene frit overdrage alle eller blot nogle af de resterende 13 uger med barselsdagpenge til hinanden.

Der gælder særlige regler for selvstændige, studerende og ledige. Særlige regler finder også anvendelse i tilfælde af adoption. Som udgangspunkt har adoptivforældre dog også ret til hver 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter modtagelse af barnet i hjemmet.

Selve retten til fravær strækker sig fortsat udover perioden med ret til barselsdagpenge. Forældrene har i alt ret til hver 32 ugers fravær fra arbejdet efter 10 uger efter fødslen, dvs. i alt 64 ugers fraværsret, uanset at den samlede dagpengeret for denne periode er 36 uger tilsammen (som udgangspunkt fordelt med 14 til moderen og 22 til faderen/medmoderen).

Den nye lov indeholder også ændringer i varslingsreglerne, mulighederne for at udskyde orlov m.v. 

Den 1. december 2023 træder nye regler for soloforældre og LGBT+familier i kraft med virkning for børn født eller modtaget den 1. januar 2024 eller senere. Disse nye regler giver mulighed for at overdrage den ikke-øremærkede orlov til andre end blot barnets anden forælder. 

For at lette den praktiske anvendelse af de nye regler offentliggjorde Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering den 10. maj 2022 en vejledning om de nye barselsregler. Vejledningen indeholder en uddybende gennemgang af de nye regler og den praktiske anvendelse heraf.

Det er vigtigt, at ændringen af reglerne om barsel er korrekt afspejlet i virksomhedernes ansættelseskontrakter og/eller barselspolitik. For tiden overvejer mange virksomheder også ændring af deres barselspolitik med henblik på at skabe ligestilling mellem forældrene, herunder særligt i forhold til retten til lige løn i forbindelse med fraværet efter fødsel eller adoption.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om de nye regler om barsel eller ønsker rådgivning herom, f.eks. i forbindelse med udarbejdelse eller opdatering af en barselspolitik, er du velkommen til at kontakte Plesners team for Ansættelses- og Arbejdsret.

Læs det vedtagne lovforslag om ændring af barselsloven

Læs Vejledning om ret til fravær med barselsdagpenge for forældre til et barn, der er født eller modtaget fra den 2. august 2022

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret