EU-Domstolen har eneret på at fortolke EU-retsakterne - dvs. EU-traktater, direktiver og forordninger - medmindre det er helt klart, hvorledes de skal fortolkes. EU-Domstolen spiller derfor en vigtig rolle i alle skatte- og afgiftssager, hvor der er spørgsmål om, hvorvidt den danske retsregel eller dens anvendelse er i overensstemmelse med EU-retten.

Intet andet dansk advokatfirma har ført i nærheden af så mange skatte- og afgiftssager for EU-Domstolen som Plesner. Vores track record er enestående. I december 2016 vandt vi den 10. sejr i træk og har efterfølgende fået EU-Domstolens domme om fortolkning af EU-retsakter i 4 sager til brug for verserende sager ved de danske domstole.

Sagerne har ført til ændring af både lovgivning og praksis, ligesom de har ført til tilbagebetaling af et betydeligt milliardbeløb til danske virksomheder.  

Det internationale tidsskrift International Tax Review har i maj 2020 kåret Plesner til "European Court of Justice Firm of the Year". Det er første gang, at denne prestigefyldte pris, som gives til et europæisk advokatfirma for dets førelse af skatte- og afgiftssager for EU-Domstolen, er blevet tildelt et dansk advokatfirma. Plesner har to gange tidligere været nomineret til prisen.

International Tax Review har ved samme lejlighed tildelt Plesner to "Impact Case Awards" for førelsen af "beneficial owner"-sagerne for EU-Domstolen. 

En anderledes og kompleks proces

Første led i en præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen består i at overbevise den danske domstol om, at der skal ske forelæggelse - ofte mod Skatteministeriets protest. I 7 af de før nævnte 10 sager protesterede Skatteministeriet mod forelæggelse, fordi fortolkningen efter ministeriets opfattelse var helt klar (i ministeriets favør) - alligevel vandt skatteyderne ved EU-Domstolen.

Næste led består i at udarbejde forelæggelseskendelsen, herunder spørgsmålene til EU-Domstolen, på den danske domstols vegne.

Selve sagsførelsen for EU-Domstolen sker efter særlige processuelle regler, der er meget forskellige fra de danske.

Også EU-retssystemet adskiller sig markant fra det danske retssystem. Det samme gælder EU-Domstolens vægtning af retskilder og argumenter. Navnlig har EU-Domstolen udviklet en række særegne fortolkningsprincipper.

At føre sager for EU-Domstolen kræver derfor en omfattende erfaring med denne særlige proces og en indgående fortrolighed med EU-retten.

Vores kompetencer

Plesner har ført skatte- og afgiftssager for EU-Domstolen i mange år.

Det drejer sig ikke blot om præjudicielle forelæggelser for EU-Domstolen, men også om direkte søgsmål ved Retten i Første Instans. Plesner bistår også i forbindelse med sager, der behandles af Kommissionen, forinden et søgsmål ved EU-Domstolen er aktuelt.

Enhver EU-sag kræver løbende stillingtagen til en række strategiske valg. Korrekt rådgivning om hvert enkelt af disse valg kan være helt afgørende for sagens endelige udfald.

Plesners dokumenterede erfaring og resultater giver den bedste sikkerhed for at få medhold i sagen.

Om vores metode og arbejdsform, se Skatter og Afgifter.

Highlights

 • "Beneficial owner"-sagerne - en række verserende præjudicielle forelæggelser vedrørende moder-/datterselskabsdirektivet og rente-/royaltydirektivet angående danske selskabers indeholdelse af kildeskat af renter og udbytter til moderselskaber i andre medlemsstater. Tillige spørgsmål om, hvorvidt Danmark har krænket EUF-traktatens frihedsrettigheder ved en række forskelsbehandlinger
 • Hoist Group - verserende sag om fortolkningen af EU-Toldtariffen. Sagen, der er meget principiel, kan medføre, at EU-retten er i strid med de internationale toldkonventioner GATT og ITA
 • Masco Denmark/Damixa - medhold ved EU-Domstolen i principiel sag om, hvorvidt dansk skattelovgivning om beskatning af koncerninterne renter er i strid med EU-traktaten
 • Nordea - medhold ved EU-Domstolen (og Østre Landsret) i, at de danske regler om genbeskatning af udenlandske filialers underskud er i strid med retten til fri etablering
 • ATP PensionService og PensionDanmark - medhold ved EU-Domstolen (og Østre Landsret, retsforlig) i, at pensionskasser kan udgøre investeringsforeninger, og at selskabets ydelser til pensionskasserne er momsfritaget som forvaltning af investeringsforeninger eller som ydelser vedrørende betalingstransaktioner
 • Recombined Dairy System (Fonterra-koncernen) - medhold i sag mod EU-Kommissionen ved Retten i Første Instans i, at selskabet var berettiget til toldfritagelse i forbindelse med import af mejeriprodukter
 • Danfoss A/S - medhold ved EU-Domstolen (og Vestre Landsret) i, at selskabet kunne rette et direkte krav mod SKAT på refusion af en direktivstridig afgift, som en olieleverandør havde opkrævet og indbetalt til SKAT
 • Danfoss A/S - medhold ved EU-Domstolen (og Vestre Landsret, retsforlig) i, at selskabet kan fradrage omkostninger til mødebespisning af medarbejdere og kunder (kantinemoms)
 • ECCO - medhold ved EU-Domstolen (og Vestre Landsret) i, at selskabet havde toldtariferet fodtøj korrekt
 • Nordania Finans A/S - medhold ved EU-Domstolen (og Højesteret) i, at et leasingselskab ved beregningen af pro rata-satsen for momsfradrag kunne medregne omsætningen fra salg af leasingaktiver efter leasingkontrakternes ophør
 • De Danske Bilimportører - medhold ved EU-Domstolen i, at de danske regler, hvorefter registreringsafgiften skulle beregnes på grundlag af bilens pris med tillæg af moms, var i strid med momsdirektivet  
 • Danske Bank (som biintervenient) - medhold ved EU-Domstolen (og Vestre Landsret) i, at et leasingselskab (Jyske Finans) er berettiget til at anvende brugtmomsreglerne

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter