Storbritannien indfører nye Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021

Den 26. april 2021 indførte Storbritannien en ny sanktionsordning, der er rettet mod personer involveret i alvorlig korruption og  bemyndiger den britiske Secretary of State til at udpege personer ved navn, som vil blive genstand for økonomiske sanktioner som f.eks. indefrysning af aktiver. Sanktionsordningen udgør en ny vigtig complianceopgave for firmaer med forbindelse til Storbritannien.

Formålet med de nye Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 (herefter ”loven”) er at forhindre og bekæmpe alvorlig korruption, der i loven defineres som bestikkelse eller uretmæssig tilegnelse af ejendom, ved at forhindre personer, der er involveret i korruption, i at kanalisere penge gennem Storbritannien. 

Loven bemyndiger helt konkret den pågældende minister til at udpege personer, som menes at være involveret i alvorlig korruption, ved navn. Således udpegede personer vil blive genstand for forskellige økonomiske sanktioner, herunder indefrysning af aktiver og forbud mod at stille penge eller økonomiske ressourcer til rådighed. Der indføres også et indvandringsforbud, som forhindrer personer, som er genstand for sanktioner, i at rejse ind i Storbritannien. 

Nøglekonklusioner fra loven omfatter: 

  • Sanktionerne adskiller sig fra de fleste andre europæiske sanktionsordninger ved ikke at fokusere på bestemte lande eller enkeltpersoner i bestemte lande, men snarere fokuserer på bestemte enkeltpersoner (uden at tage specielt hensyn til, hvor de har bopæl) på grundlag af deres deltagelse i korruption. 

  • Personer, der er genstand for sanktioner i henhold til loven vil blive udsat for økonomiske sanktioner, herunder i) indefrysning af aktiver og ii) forbud mod at stille penge eller økonomiske ressourcer til rådighed for eller til gavn for en udpeget person.
     
  • Loven pålægger ”relevante firmaer” en pligt til at informere Finansministeriet så hurtigt som praktisk muligt, hvis de ved eller har rimelig grund til at mistænke, at en person i) er en udpeget person, eller ii) har forbrudt sig mod de økonomiske forbud, dvs. hvis den pågældende har stillet penge eller økonomiske ressourcer til rådighed for en udpeget person. ”Relevante firmaer” defineres nærmere i loven og omfatter (bl.a.) virksomheder, der beskæftiger sig med finansielle serviceydelser, valuta, pengeoverførsel, revision, regnskabsydelser, ejendomsmæglervirksomheder og kasinoer.
     
  • Listen over personer, der er genstand for sanktioner i henhold til loven, omfatter allerede 22 personer, herunder 14 russiske statsborgere involveret i skattesvig til en værdi af 230 millioner dollars, som blev afsløret af Sergei Magnitsky i 2009, medlemmer af den sydafrikanske Gupta-familie, visse mellemamerikanske embedsmænd og en forretningsmand fra Sydsudan, som er involveret i uretmæssig tilegnelse af omfattende statslige aktiver.

Overtrædelse af loven straffes med både politianmeldelse (herunder fængsel) og bøder. Firmaer med aktiviteter i eller forbindelse til Storbritannien bør omhyggeligt sætte sig ind i denne nye ordning og tage skridt til sikring af overholdelse af de nye sanktioner og indberetningspligter i deres generelle compliance setup, herunder due diligence og KYC procedurer. 

The Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 er tilgængelig her

Et memorandum med vejledning til brug i forbindelse med overvejelser om udpegning er tilgængelig her.

Seneste nyt om Eksportkontrol og Handelssanktioner

Eksportkontrol og Handelssanktioner