Coronavirus - nye tiltag for kommuner og regioners indkøb

Folketinget har efter en hastebehandling den 31. marts 2020 vedtaget et lovforslag om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndteringen af coronavirus-krisen. Social- og Indenrigsministeren tildeles bemyndigelse til at fastsætte regler for kommunerne og regionernes indkøb, f.eks. regler om forudbetaling af leverancer og undladelse af at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Formålet er at give kommuner og regioner de samme muligheder som statslige institutioner og dermed bidrage til at sikre likviditeten hos de mange leverandører til det offentlige. Derudover har Regeringen indgået en aftale med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at ophæve anlægsloftet for 2020. Kommuner og regioner får dermed mulighed for at igangsætte flere bygge- og anlægsprojekter.

Lov om kommuner og regioners indkøb

Regeringen indgik den 19. marts 2020 en aftale med de øvrige partier i Folketinget om iværksættelse af en række initiativer for statslige institutioners indkøb i forbindelse med håndteringen af COVID-19, herunder mulighed for forudbetaling af leverancer og undladelse af at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for leverandører til staten.

Med henblik på at give kommuner og regioner de samme muligheder som statslige institutioner i forbindelse med håndteringen af COVID-19 fremsatte Regeringen den 26. marts 2020 et lovforslag om kommuner og regioners indkøb i forbindelse med håndteringen af COVID-19. Lovforslaget, som blev vedtaget 31. marts 2020 efter en hastebehandling, indebærer en bemyndigelse til Social- og Indenrigsministeren til at fastsætte tilsvarende regler for kommuners og regioners indkøb.

Konkret vil Social- og Indenrigsministeren få bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om følgende:

  • Forudbetaling
    Kommuner og regioner vil få mulighed for at indgå aftale med deres leverandører om forudbetaling af leverancer frem til den 1. juli 2020 med en værdi på højst 1 mio. kr.
     
  • Undlade håndhævelse af misligholdelse
    Kommuner og regioner vil får mulighed for at undlade at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor leverandøren, hvis leverandørens misligholdelse kan henføres til COVID-19-situationen. Ifølge lovbemærkningerne vil kommuner og regioner f.eks. kunne undlade at gøre bodsbestemmelser gældende i tilfælde af forsinkelse. En forudsætning for, at en kommune eller region vil kunne gøre brug af muligheden for ikke at gøre en misligholdelsesbeføjelse gældende, er dog, at kommunen eller regionen ikke udbudsretligt er forpligtet hertil. En sådan forpligtelse kunne f.eks. bestå, hvis det af parternes aftale fremgår, at der i en bestemt situation skal opkræves en given bod. Manglende opkrævning ville i så fald efter omstændighederne kunne anses for en væsentlig ændring af kontrakten i strid med udbudsreglerne.

Udover ovenstående tiltag vil bemyndigelsen endvidere kunne anvendes til iværksættelse af andre tiltag, hvis der senere måtte blive foretaget yderligere ændringer i de regler, der gælder for indkøb på det statslige område, således at der til enhver til skabes parallelitet mellem de regler, som gælder for statslige institutioner, og de regler, som gælder for kommuner og regioner.

For leverandørerne til både statslige institutioner, kommuner og regioner er det dog centralt at være opmærksom på, at leverandørerne ikke med disse regler vil have et krav på, at der sker forudbetaling, eller at statslige institutioner, kommuner og regioner undlader at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Det er således i alle tilfælde op til den offentlige kunde at beslutte, hvorvidt mulighederne for forudbetaling mv. skal udnyttes.

Afskaffelse af anlægsloftet for 2020

Udover vedtagelsen af loven om kommuner og regioners indkøb har Regeringen indgået en aftale med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at ophæve det aftalte anlægsloft for 2020.

Anlægsloftet er det beløb, som landets kommuner og regioner samlet må anvende det pågældende år på offentlige bygge- og anlægsprojekter. For 2020 var aftalt et anlægsloft på 19,1 mia. kr. for kommunerne og 2,5 mia. kr. for regionerne. Afskaffelsen af anlægsloftet betyder, at kommuner og regioner får mulighed for at fremrykke igangsættelse af planlagte bygge- og anlægsprojekter.

Afskaffelsen af anlægsloftet indebærer dog ikke, at kommunerne og regionerne fritages fra at overholde udbudsreglerne, når de skal indkøbe de pågældende bygge- og anlægsarbejder. For bygge- og anlægsarbejder med en værdi på mere end 39.884.785 kr. vil kommuner og regioner således fortsat være forpligtede til gennemføre udbud i overensstemmelse med udbudslovens regler, mens tilbudslovens regler vil gælde for bygge- og anlægsarbejder under denne værdi (dog over 300.000 kr.).

Se den nye lov om kommuner og regioners indkøb

Se nyheder og aktuel information om konsekvenserne af coronavirus

Plesner Coronavirus Task Force