Coronavirus - forsinkelse i byggeriet

Byggeriets parter skal efter AB-reglerne loyalt fremme byggeriets tidskritiske aktiviteter, hvis muligt. Men forsinkelser kan opstå på forskellige måder som direkte elle indirekte konsekvens af coronavirus-pandemien. Sådanne forsinkelser skal fra starten håndteres rigtigt efter aftalen af hensyn til det økonomiske ansvar.

Baggrund

Entreprisekontrakter og øvrige aftaler i byggeriet, herunder AB-reglerne gælder stadig, selvom udbruddet af coronavirus (COVID-19) har ramt Danmark og måske medfører forsinkelser på byggepladser.

Statsministeren har den 11. marts 2020 givet meddelelse om en række tiltag mod COVID-19. Disse omfatter bl.a., at offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem, men så vidt muligt arbejder hjemmefra. Det er samtidigt påpeget, at "forlængede sagsbehandlingstider indebærer ikke, at funktionerne anses for kritiske".

Endvidere er private arbejdsgivere opfordret til, at flest muligt arbejder hjemmefra, men "under iagttagelse af opretholdelse af kontraktmæssige forpligtelser, f.eks. leverancer." I fortsættelse heraf har Folketinget den 12. marts 2020 hastevedtaget lovforslag nr. 133 vedr. ændringer i epidemiloven.

Der er således ingen tvivl om, at der nu foreligger pandemi og dermed en usædvanlig begivenhed, som hverken bygherrer eller entreprenører er skyld i eller herre over.

Forsinkelse og tidsfristforlængelse

Men det er ikke sikkert, at pandemien medfører ret til tidsfristforlængelse og/eller økonomisk kompensation for parterne i et byggeri. Det skal under AB-reglerne specifikt vurderes i den konkrete situation, om forholdet påvirker en i sig selv tidskritisk aktivitet i byggeriet, om påvirkningen kan afværges, og om påvirkningen kun er indirekte, f.eks. ved en manglende myndighedstilladelse som følge af hjemsendelser.

Den part, som umiddelbart har behov for og anser sig berettiget til tidsfristforlængelse, skal efter reglerne i §§ 24 og 26 snarest muligt underrette den anden part om kravet om forlængelse af enhver frist, og skal på forlangende dokumentere, at forsinkelsen skyldes dette forhold.

Force majeure-reglen for byggeriet er beskrevet og eksemplificeret i § 24, stk. 1, nr. 3.

Kompensation

Alle parter skal være opmærksomme på, at hvis en part som begrundelse for tidsfristforlængelse påberåber sig § 24, stk. 1, nr. 3 eller dele af ordvalget heri, f.eks. "forhold parten ikke er herre over", "usædvanlige naturbegivenheder" eller generelt force majeure, indebærer dette også, at denne part indtager det standpunkt, at der ikke skal betales erstatning eller godtgørelse mellem parterne for forsinkelsen. Dette følger bl.a. af § 27, stk. 3.

Men Statsministeriets meddelelse om, at tiltagene sker "under iagttagelse af opretholdelse af kontraktmæssige forpligtelser" indebærer, at parterne har pligt til at sikre rettidig opfyldelse, hvor muligt og i samme udstrækning som normalt gældende under AB-reglerne.

Den rigtige og dokumenterede begrundelse

Økonomien betyder, at en part ved varsler om tidsfristforlængelse mv. nøje og straks skal analysere, om forsinkelsen af aktiviteter reelt er tidskritiske og om forsinkelsen reelt skyldes den anden parts forhold (§ 24, stk. 1, nr. 2), offentlige påbud (§ 24, stk. 1, nr. 5) eller forsinkede myndighedstilladelser (§ 24, stk. 1, nr. 6), eller en anden af bygherrens aftaleparters forsinkelse (§ 27, stk. 1, nr. 2). I disse tilfælde er entreprenøren berettiget til erstatning eller godtgørelse for forsinkelsen.

Der er pligt til på forlangende at dokumentere, hvilket forhold forsinkelsen skyldes, og det er derfor vigtigt at sikre denne dokumentation straks.

Hjemsendelsen af offentligt ansatte og deraf følgende forlænget sagsbehandlingstid er resultatet af et påbud. Derudover er forsinkelse af tilladelser udtrykkeligt omfattet af en bestemmelse, som giver grundlag for økonomisk kompensation. Det samme gælder i en række andre situationer, hvor forsinkelsen kan medføre økonomisk kompensation fra den anden part.

Tjek med det samme og følg op

På nuværende tidspunkt er der næppe nogen, som har økonomisk interesse i at begære tidsfristforlængelse under henvisning til COVID-19's hindringer for egen opfyldelse af en kontraktlig forpligtelse, medmindre man kan dokumentere den umiddelbare nødvendighed heraf, altså at man virkelig er tvunget til det og kan dokumentere dette, også løbende fremadrettet.

Der er god grund til at få tjekket om partens udsættelsesgrund holder og kan dokumenteres, både inden tidsfristforlængelsen iværksættes og også løbende. Der er en standpunktsrisiko og tabsrisiko ved at lade være.

Kontakt os gerne – vi har afprøvet tidskrav, også før coronavirus.

Se nyheder og aktuel information om konsekvenserne af coronavirus

Plesner Coronavirus Task Force