Coronavirus - særlov om sygedagpenge

Fredag den 13. marts 2020 fremsatte beskæftigelsesministeren et hasteforslag til en særlov om udvidet adgang til statslig refusion af sygedagpenge for arbejdsgivere og sygedagpenge for selvstændigt erhvervsdrivende på grund COVID-19. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med en række andre erhvervs- og jobrettede tiltag, der skal bidrage til at afbøde nogle af de negative økonomiske følgevirkninger, som udbruddet af virussen i disse dage afføder. Vi forventer at lovforslaget vedtages i den fremsatte form.

Lovforslaget blev endeligt vedtaget den 17. marts i den fremsatte form. Loven gælder med tilbagevirkende kraft med virkning fra den 27. februar 2020 (det første smittetilfælde af COVID-19 i Danmark). Da der er tale om et initiativ som følge af COVID-19, ophører de midlertidige regler automatisk den 1. januar 2021.

Arbejdsgivere og arbejdsgiverperioden
De almindelige sygedagpengeregler fastsætter, at private og offentlige arbejdsgivere som udgangspunkt har pligt til enten at afholde lønudgifter under sygdom eller udbetale sygedagpenge i de første 30 sygefraværsdage (arbejdsgiverperioden). Først efter udløbet af denne periode, har arbejdsgiveren krav på sygedagpengerefusion fra den sygemeldte medarbejders kommune.

Med dette lovforslag skal reglerne om arbejdsgiverperioden suspenderes midlertidigt, så der ydes refusion for til arbejdsgivere for udbetalt løn eller sygedagpenge allerede fra første fraværsdag, hvis fraværet skyldes COVID-19, og medarbejderen i øvrigt opfylder lovens betingelser for sygedagpenge.

Selvstændigt erhvervsdrivende og egenperioden
Efter de nuværende sygedagpengeregler har selvstændigt erhvervsdrivende først ret til at modtage sygedagpenge fra kommunen efter 2 ugers sygefravær (egenperioden).

Med den midlertidige ændring af reglerne for sygedagpenge skal den selvstændige have mulighed for at modtage sygedagpenge fra den første fraværsdag, hvis fraværet skyldes COVID-19, og den selvstændige i øvrigt opfylder lovens betingelser for at modtage sygedagpenge.

¤¤¤

Bemærkninger til lovforslaget
De foreslåede lovændringer gælder ikke for personer, som er sygemeldt af andre årsager uden forbindelse til COVID-19. Følgende personer er omfattet:

  1. Konstateret smittede personer og personer med en realistisk formodning om, at deres sygefravær skyldes smitte med COVID-19. Desuden personer, uden egentlig konstatering af sygdom, som er blevet anbragt i karantæne for at inddæmme smittespredningen af COVID-19. Karantænen skal være initieret af myndighederne. De almindelige betingelser for ret til sygedagpenge skal være opfyldte, førend der kan opnås refusion.
  2. Personer, som ikke kan varetage arbejdet på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med COVID-19. I disse tilfælde fraviges den almindelige forudsætning om at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, hvorimod de øvrige betingelser i sygedagpengeloven stadigvæk skal være opfyldte.

Hvis personen helt eller delvist arbejder hjemmefra, vil refusionen bortfalde helt eller delvist efter sygedagpengelovens almindelige regler.

Anmeldelse og dokumentation
Der kan på nuværende tidspunkt ikke kræves en lægeerklæring som dokumentation for fraværet, og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har for nyligt meldt ud, at arbejdsgiveren ikke behøver at indhente en underskrevet tro- og loveerklæring fra medarbejderen til brug for refusionsanmodningen. Den selvstændige erhvervsdrivende skal derimod allerede i ansøgningsblanketten (NR 104C) ved tro og love erklære, at vedkommende har en realistisk formodning om, at fraværet skyldes COVID-19.

Arbejdsgiver skal anvende det almindelige indberetningssystem (NemRefusion) i forbindelse med anmodning om udvidet refusion for COVID-19, således sager automatisk kan blive oprettet i kommunerne. I anmodningen skal arbejdsgiveren angive ”Anden årsag” og med fritekst oplyse, at fraværsårsagen er COVID-19. Herefter vil medarbejderen modtage et underretningsbrev, hvori arbejdsgiverens afgivne oplysninger vil fremgå. Medarbejderen har pligt til at give besked til kommunen, hvis vedkommende ikke er enig i de oplysninger, arbejdsgiveren har afgivet. Hvis medarbejderen ikke er enig, skal lønmodtageren angive, hvorfor lønmodtageren ikke kan bekræfte oplysningerne fra arbejdsgiveren.

Den ansatte skal som udgangspunkt ikke selv afgive yderligere dokumentation for fraværet, men hvis der opstår tvivl i konkrete sager, har kommunen mulighed for at anmode den fraværende medarbejder om en udfyldt tro- og loveerklæring.

Loven finder anvendelse for fraværsdage i perioden fra den 27. februar 2020 (første smittetilfælde i Danmark) til og med den 31. december 2020. Ordningen er trådt i kraft, og arbejdsgivere/selvstændige kan allerede nu søge om refusion for fravær som følge af COVID-19.

Se lovforslaget som fremsat 

Se lovforslag som vedtaget

Find vejledning her 

Se nyheder og aktuel information om konsekvenserne af coronavirus

Plesner Coronavirus Task Force