Coronavirus' effekt på kommercielle aftaler

Mange kommercielle aftaler vil ikke kunne gennemføres som aftalt grundet det pludselige udbrud af coronavirus (COVID-19), og et spørgsmål som utvivlsomt vil gå igen er, hvem der skal bære det økonomiske tab som følge af manglende opfyldelse af aftalerne.

I Plesners team for Commercial Contracts er vi klar til at bistå med dybdegående undersøgelser af, hvorvidt COVID-19 kan påberåbes som en force majeure-begivenhed, der suspenderer den misligholdende parts forpligtelse til at opfylde aftalen og fritager for erstatningsansvar. Vi følger udviklingen tæt, og vi foretager dagligt vurderinger af, hvorvidt nye tiltag kan påvirke vurderingen.

Force majeure kan enten have hjemmel i et aftalevilkår eller i almindelig baggrundsret. Følgende overvejelser kan bruges som omdrejningspunkt for analysen af din specifikke situation:

Hvis din aftale indeholder aftalevilkår om force majeure…

… kan det afhjælpe megen tvivl om, hvornår der foreligger force majeure. Selvom der er indsat en force majeure-klausul i aftalegrundlaget, er det imidlertid ikke givet, at den kan påberåbes grundet COVID-19. Følgende overvejelser har betydning for den samlede vurdering:

  1. Indeholder force majeure-klausulen en specifik henvisning til sygdomsudbrud, epidemier eller offentlige foranstaltninger? Mange force majeure-klausuler indeholder en opremsning af begivenheder, som skal anses for en force majeure-begivenhed i det konkrete aftaleforhold. Indeholder force majeure-klausulen oplistning af fx pludselige sygdomsudbrud, epidemier, pandemier eller lignende, er der umiddelbart meget der taler for, at force majeure-klausulen kan påberåbes. Det er dog stadig et krav, at force majeure-begivenheden i den konkrete sammenhæng gør opfyldelsen af aftalen umulig eller vil påføre den berørte part en efter dennes forhold urimelig byrde.
  2. Er aftalen reelt umuliggjort af COVID-19? Det er ikke nok, at aftalen blot er blevet mere besværlig eller dyrere at opfylde. Der vil ikke være tale om force majeure, hvis det er muligt at opfylde aftalen ved fx at skifte leverandør eller tage ekstraordinære midler i brug. Vurderingen skal foretages individuelt for hver sag, og vil kunne ændre sig fra dag til dag i takt med, at regeringen igangsætter nye initiativer og indgreb og tager nye forholdsregler for at inddæmme smitten.
  3. Anses force majeure hos underleverandører også som force majeure i din aftale? Såfremt en leverance er afhængig af underleverandører, er eventuel force majeure hos underleverandøren ikke lig med ansvarsfrihed i din aftale. Hvis underleverandørers force majeure ikke er omfattet som force majeure-begivenhed i aftalen med din kunde, må det i stedet vurderes, om aftalen kan opfyldes ved fx at anvende andre leverandører.
  4. Var forhindringen forudsigelig? Det er en betingelse for at påberåbe sig force majeure, at forhindringen var uforudsigelig ved aftalens indgåelse. I aftaler, som er indgået efter udbruddet af COVID-19, er det mindre sandsynligt, at force majeure vil kunne påberåbes. Det endelige udfald af denne vurdering afhænger dog af den konkrete sag.

Hvis din aftale IKKE indeholder aftalevilkår om force majeure…

… giver dansk ret stadig mulighed for at påberåbe force majeure med hjemmel i fx købeloven. Formålet med force majeure-klausuler er at gøre retstilstanden så klar som mulig, hvorfor retstilstanden i mangel af en force majeure-klausul er usikker. Retspraksis er desuden tilbageholdende med at statuere force majeure. Regeringens eventuelle påbud og forbud vil potentielt kunne udgøre force majeure selv uden en force majeure-klausul i aftalegrundlaget.

Når du skal påberåbe force majeure over for din aftalepart…

… er det vigtigt at følge formalitetsbestemmelser herom i aftalegrundlaget, herunder at give rettidig besked om force majeure-begivenheden samt at mindske konsekvenserne ved force majeure-begivenheden mest muligt.

Hvis dine aftale ikke regulerer force majeure, er den generelle holdning i dansk ret, at den misligholdende part som minimum har en pligt til straks at informere den ikke-misligholdende part om force majeure-begivenheden, samt om dens karakter og forventede varighed.

Du skal være opmærksom på, at du løber en standpunktsrisiko, når du påberåber force majeure.  Det skyldes, at aftalen anses for misligholdt, hvis det senere kommer frem, fx under en retssag, at der ikke forelå force majeure-begivenhed.

Du bør derfor overveje ovenstående faktorer grundigt, før du påberåber dig force majeure over for din aftalepart. Det kan ofte betale sig - og særligt taget COVID-19-udbruddets omfang i betragtning - at du i stedet indgår i en dialog med din aftalepart, og at I i fællesskab forsøger at finde en brugbar og midlertidig kommerciel løsning i forhold til den opståede udfordring, så det kommercielle forhold kan fortsætte eller genoptages efterfølgende.

Se nyheder og aktuel information om konsekvenserne af coronavirus

Plesner Coronavirus Task Force